Ocena brak

Przychody i koszty

Autor /afro Dodano /24.03.2011

Przychody i koszty finansowe są związane z działalnością finansową w przedsiębiorstwie.

Przychody - są to wyrażone w jednostce pieniężnej wartości związane ze sprzedażą składników majątkowych przedsiębiorstwa (towarów, usług) oraz przychody z operacji finansowych. Powstanie przychodów powoduje zwiększenie stanu aktywów (powstanie należności, wpływy pieniężne ze sprzedaży gotówkowej), zwiększenie stanu kapitału własnego lub zmniejszenie zobowiązań.

Koszt jest definiowany jako niezbędne (społecznie i gospodarczo uzasadnione) zużycie środków rzeczowych oraz usług obcych, wyrażonych w cenach nabycia, a także niezbędne wykorzystanie pracy żywej, wyrażone w płacach, związanie z efektem użytecznym, powstałym w danym okresie na jakimkolwiek odcinku działalności przedsiębiorstwa. Koszty - to zużycie czynników produkcji, wyrażone w jednostkach pieniężnych. Są przeciwnym zjawiskiem do przychodów; ich powstanie powoduje uszczuplenie elementów aktywów, są to także niektóre wydatki służące do prowadzenia działalności przedsiębiorstwa. Koszty są kategorią ekonomiczną, oznaczająca wyrażoną w pieniądzach wartość pracy, oraz wartość zasobów majątkowych przedsiębiorstwa, które związane są w celu wytworzenia wyrobów i świadczenia usług. Istotą kosztów jest wykorzystywanie określonych czynników związanych z działalnością przedsiębiorstwa, które wyrażone są w jednostkach wartościowych.

Koszt może wyrażać się jako iloczyn ceny i zużycia czynnika produkcji:

K=p*Q

gdzie:

K - koszt zużycia czynnika produkcji

p - cena jednostkowa czynnika produkcji

Q - zużycie czynnika produkcji w jednostkach naturalnych

W kosztach oznaczone jest zużycie różnorodnych czynników związanych z normalną działalnością przedsiębiorstwa. Działalność normalna obejmuje wszystkie fazy procesu gospodarczego przedsiębiorstwa, czyli zaopatrzenie, produkcję i sprzedaż. Do kosztów nie zaliczane są wyrażone w pieniądzu zmniejszenia zasobów majątkowych przedsiębiorstwa, spowodowane inną niż normalna działalnością przedsiębiorstwa. Wynika z tego, że kosztami nie są skutki finansowe o charakterze niepowtarzalnym, takie jak: zaniechanie działalności, czy sprzedaż części jednostki gospodarczej.

Ponoszenie kosztów wiąże się z uzyskiwaniem określonych efektów, które użyteczne są w postaci produktów. Ekwiwalentem ponoszonych kosztów są przychody uzyskane ze sprzedaży wytworzonych wyrobów, lub świadczonych usług, czego konsekwencją jest zysk z działalności gospodarczej. Z tego powodu koszty stanowią celowe, ekwiwalentne, wyrażone w pieniądzach zużycie czynników produkcji.

Podobne prace

Do góry