Ocena brak

Przetarg

Autor /Kaylee Dodano /25.04.2011

 

Przetarg polega na zbieraniu ofert i wyborze dostawcy oferującego najkorzystniejsze warunki dostawy towarów, robót i usług. Szczegółowy tryb przeprowadzania przetargów określa ustawa z 1994r. O Zamówieniach Publicznych znowelizowana 1997r. Przetargi dotyczą robót budowlanych dostaw i usług opłaconych ze środków publicznych czyli z budżetów jednostek samorządu terytorialnego ( gmin, powiatów). Nadzór nad przetargami pełni Urząd Zamówień Publicznych, który wydaje biuletyn zamówień publicznych zawierający ogłoszenia o przetargach.

Zamówienia publicznego udziela się w trybie:

 1. przetargu nieograniczonego gry wartość zamówienia przekracza 30 000 euro

 2. przetarg ograniczony do kwoty 30 000 euro

 3. dwustopniowy

 4. negocjacje z zachowaniem konkurencji

 5. zapytanie o cenę

 6. zamówienie z wolnej ręki

Podstawowym trybem udzielania zamówienia jest przetarg nieograniczony, który zakłada że mogą w nim uczestniczyć wszyscy przez złożenie ofert chyba że:

 1.  
  • nie płacą podatków lub składek ZUS

  • w ciągu ostatnich 3 lat nie wykonał zamówienia lub zrobił to niestarannie

  • skazany jest za przestępstwo dla korzyści materialnej

Ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni posiadać uprawnienia do ich wykonania oraz odpowiedni potencjał techniczny i ekonomiczny(kapitał).

Przy przeprowadzaniu przetargu nieograniczonego wyróżnia się :

 1.  
  1. wystosowanie zaproszenia do udziału w przetargu przez ogłoszenie w prasie w biuletynie zamówień publicznych i w siedzibie zamawiającego.

  2. Przyjęcie zgłoszeń i przesłanie zainteresowanym specyfikacji istotnych warunków zamówienia

  3. Przyjęcie ofert i wadium w granicach 1% – 5% wartości zamówienia. Wadium może być wnoszone w pieniądzu , w poręczeniach, gwarancjach bankowych lub papierach wartościowych.

  4. Publiczne otwarcie ofert i wybór najkorzystniejszych według ustalonych kryteriów uwzględniające preferencje krajowe.

  5. Zawarcie umowy o zamówieniu publicznym w formie pisemnej z wybranym oferentem .

Od dostawcy można żądać zabezpieczenia należytego wykonania umowy w tych samych warunkach jak wadium (do 10% wartości zamówienia)cały tok postępowania jest protokułowany a protokuł jest jawny. Dostawcy mogą wnieść protest i rozpatrują go arbitrzy.

Przetarg ograniczony polega na tym że oferty mogą złożyć jedynie znani dostawcy zaproszeni przez zamawiającego do składania ofert ( nie mniej niż 4). Przetarg ten można zorganizować w przypadku gdy:

 1.  
  • ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia istnieje ograniczona liczba dostawców którzy mogą je wykonać

  • koszty przeprowadzenia przetargu nieograniczonego były zbyt wysokie w stosunku do wartości zamówienia.

Przetarg dwustopniowy-: w I etapie dostawcy składają oferty wstępne bez podawania ceny i ta część ma charakter nieograniczony. II etap jest ograniczony do wybranych oferentów i może być poprzedzony negocjacjami . dostawca wnosi wadium i przystępuje do II etapu.

 

Negocjacje z zachowaniem konkurencji – zamawiający negocjuje warunki umowy z odpowiednią liczbą dostawców nie mniejszą niż dwóch. Po przeprowadzeniu negocjacji zamawiający zwraca się do dostawców o złożenie ofert ostatecznych i wybiera najkorzystniejszą. Tę formę można stosować jeżeli: zachodzi pełna potrzeba udzielenia zamówienia, wszczęto postępowanie przetargowe i nie wpłynęła wymagana liczba ofert lub wszystkie oferty odrzucono.

Zapytanie o cenę- zamawiający stawia pytanie o cenę, dostaw rzeczy lub usług od co najmniej 4 dostawców. Każdy z nich może zaproponować tylko jedną cenę i nie podlega ona negocjacjom. Udziela się zamówienia dostawcy który zaoferował najniższą cenę.

Zamówienie z wolnej ręki- zamawiający udziela zamówienia po ,,,,,,,,,,,,,,,,, tylko z jednym dostawcą. Zamówienie z wolnej ręki stosuje się jeżeli:

 1. wartość zamówienia nie przekracza 3000 euro

 2. dokonuje zamówień dodatkowych nie przekraczających ZOX wartość poprzedniego zamówienia.

 3. Ze względu na szczególny rodzaj dostaw lub usług można ją uzyskać tylko od jednej dostawy. Mimo precyzyjnej procedury ujemny wpływ na przebieg mają prktyki monopolistyczne uniemożliwiające wybór najkorzystniejszej oferty.

 

Podobne prace

Do góry