Ocena brak

Przesłanki zawierania aliansów

Autor /Amber Dodano /20.04.2011

 

Przesłanki zawierania aliansów to zewnętrzne uwarunkowania funkcjo-nowania i rozwoju przedsiębiorstw, które skłaniają je do poszukiwania nowych kierunków rozwoju i strategii konkurencyjnych. Każde przedsiębiorstwo, podejmując decyzję o przystąpieniu do aliansu bierze pod uwagę – oprócz sytuacji rynkowej i konkurencyjnej w sektorze – również swoje własne możliwości i ograniczenia rozwojowe. W tym sensie każde przedsiębiorstwo przystępuje do podejmowania decyzji z własnymi oczekiwaniami i wizją korzyści, które przyniesie mu partnerstwo z innym przedsiębiorstwem.

Pojawienie się i szybki rozwój aliansów strategicznych wyjaśnia się najnowszymi zmianami międzynarodowego otoczenia przedsiębiorstwa zwłaszcza globalizacją (rozszerzeniem na cały świat) wymiany handlowej. Innymi przesłankami do zawierania aliansów są regionalizacja i wzrost znaczenia kosztów.1

 

Globalizacja umożliwia rozwiązywanie problemów wzrostu – szybkiego starzenia się przemysłów i produktów, skrócenia cyklu życia produktu i wynikającej z tego spadającej rentowności. Zawieranie aliansów międzynarodowych jest jednym ze sposobów przedłużenia cyklu życia produktu i zmniejszenia kosztów rozwoju.

Jedyną strategią umożliwiającą przedłużanie cyklu życia produktów jest wchodzenie na nowe, mniej wymagające rynki i sprzedawanie tam produktów nie akceptowanych już na rynkach triady. Przykładem jest strategia Fiata, który – nie rezygnując z wyścigu technologicznego na rynkach światowych – „upycha” stare modele samochodów i stare technologie na rynkach byłych krajów socjalistycznych. Alianse strategiczne z przedsiębiorstwami tych, krajów mogą być pomocne w realizacji strategii wydłużania cyklu życia produktu.

Koszty i złożoność (kompleksowość) technologii rosną obecnie w sposób niezwykle szybki. Dlatego w sektorach, w których technologia stanowi ważne źródło przewagi konkurencyjnej, przedsiębiorstwa będące nawet leaderami nie mogą już same ponosić całości kosztów, ani też rozwijać wszystkich różnorodnych kompetencji, które pozwoliłyby im realizować całkowicie niezależną strategię. Po to, aby zwróciły się ogromne koszty poniesione na nowe technologie, nowy produkt musi być szybko skomercjalizowany i eksploatowany krótko i na wielką skalę. Warunki do takiej strategii może dać tylko połączenie wysiłków kilku firm. Świadczą o tym liczne alianse zawierane w przemysłach najdroższych technologii – komputerowym, lotniczym i farmaceutycznym. Zawieranie aliansów strategicznych pozwala przedsiębiorstwom działającym w sektorach o szybkim postępie technologicznym osiągać mistrzostwo technologiczne i szybciej komercjalizować nowe produkty.

W konsekwencji przedsiębiorstwa , aby dalej brać udział w wyścigu technologicznym musi poświęcać coraz większe sumy na badania i rozwój, ale jego szanse na odzyskanie tej inwestycji poprzez sprzedaż produktów maleją, ponieważ okres, w którym produkt jest komercjalizowany, skraca się. Alianse są więc potencjalną odpowiedzią na to zjawisko. Pozwalają one rozszerzyć rynek i szybciej rozpowszechnić produkt w całym świecie. Tak więc zmiany technologiczne i globalizacja gospodarki łączą się i wzajemnie wzmacniają sprzyjając rozszerzaniu się aliansów.

Lata osiemdziesiąte charakteryzowały się bezprecedensową falą fuzji i wykupywania (przejmowania) przedsiębiorstw w całym świecie. Niestety stopień prowadzenia tych operacji okazał się bardzo mały. Zdaniem wielu analityków 80% zakupów przedsiębiorstw zrealizowanych przez grupy amerykańskie nigdy nie powinno mieć miejsca 2, na poziomie światowym trzy czwarte przedsiębiorstw, które dokonały zakupów, ocenia, iż zapłaciło za nie zbyt drogo.

Wycofywanie się, które towarzyszyło bardzo dużej liczbie fuzji i zakupów przedsiębiorstw, wydaje się stanowić również jedną z przyczyn niedawnego rozwoju aliansów strategicznych. Pozwalają one bowiem uniknąć szoku kulturowego i organizacyjnego, który związany jest z fuzjami, poprzez postępowanie małymi krokami i adaptowanie stopniowo istoty i organizacji porozumienia strategicznego. Ponadto alians ze swej istoty jest ograniczony do ściśle określonej dziedziny kooperacji zastrzeżonej w umowie. Jej zakres może być następnie rozszerzony, ale zawsze z łatwością można się pozbyć działalności, która nie interesuje jednego lub drugiego z partnerów. Jest to poważna korzyść w porównaniu z fuzjami

 

 

 

 

Podobne prace

Do góry