Ocena brak

Przesłanki zatrudnienia w prawie urzędniczym

Autor /Faust Dodano /07.12.2011

• W prawie urzędniczym osoba starająca się o zatrudnienie musi sprostać nie tylko warunkom powszechnym, ale musi też spełnić warunki szczególne:

- Obywatelstwo polskie, brak obywatelstwa lub jego utrata może prowadzić nawet do nie zawiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy bez wypowiedzenia (należy pamiętać o możliwości posiadania podwójnego obywatelstwa, które nie dyskryminuje do pracy w adm. publicznej),

- Posiadanie zdolności do czynności prawnych, występuje w obostrzonej w stosunku do KP postaci (należy posiadać pełną zdolność do czynności prawnych) wyjątek: umowni pracownicy samorządowi (tu wystarczy ograniczona zdolność),

- Niekaralność kandydata, brak jednolitej regulacji w pragmatykach urzędniczych (np. ustawa o służbie cywilnej zezwala na zatrudnienie osoby karanej za przestępstwo nieumyślne). Pracodawcy mają dostęp do danych osobowych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym, gdy mają oni uzasadniony interes w pozyskaniu takich danych. To oznacza, iż żądanie od każdej osoby ubiegającej się o zatrudnienie w administracji publicznej informacji o jej karalności jest bezprawne.

- Nieposzlakowana opinia kandydata (inaczej- nieskazitelny charakter) Nie określono treściowo tej przesłanki, stosuje się potoczne rozumienie.

- Podniesiony wiek dopuszczalnego zatrudnienia i sprawność kandydata do pracy, uregulowany stosunek do służby wojskowej, określony poziom wiedzy

• Szczegółowy zakres podstawowych przesłanek zatrudnienia w pragmatykach urzędniczych:

- Urzędnikiem państwowym może być osoba, która:

- Jest obywatelem polskim,

- Ukończyła 18 rok życia i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

- Jest nieskazitelnego charakteru,

- Ma odpowiednie wykształcenie i odbyła aplikację administracyjną,

- Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku

- Pracownikiem samorządowym może być osoba, która:

- Jest obywatelem polskim (wyłączenie: umowny pracownik samorządowy),

- Posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,

- Ukończyła 18 życia i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych (wyłączenie: umowny pracownik samorządowy),

- Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku

- W służbie cywilnej może być zatrudniona osoba, która:

- Jest obywatelem polskim,

- Korzysta z pełni praw publicznych,

- Nie była karana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- Posiada kwalifikacje wymagane w służbie cywilnej,

- Cieszy się nieposzlakowaną opinią

Wg art. 19 ustawy o służbie cywilnej, o uzyskanie mianowania w służbie cywilnej może obiegać się osoba, która:

- Jest pracownikiem służby cywilnej,

- Posiada co najmniej 3 letni staż pracy w służbie cywilnej lub uzyskała zgodę dyrektora generalnego urzędu na przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego przed upływem tego terminu, jednak nie wcześniej niż po upływie 2 lat od nawiązania stosunku pracy w służbie cywilnej,

- Posiada tytuł magistra, lub równorzędny,

- Zna co najmniej 1 język obcy spośród języków roboczych UE,

- Jest żołnierzem rezerwy lub nie podlega powszechnemu obowiązkowi obrony.

Pracownikiem samorządowym zatrudnionym na kierowniczym stanowisku urzędniczym może być osoba zatrudniona na podstawie mianowania, powołania i umowy o pracę, która spełnia ogólne i dodatkowe wymagania oraz:

- Posiada łącznie co najmniej 2 letni staż pracy:

1. Na stanowiskach urzędniczych, lub

2. W służbie cywilnej, lub

3. W służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk obsługi, lub

4. W innych urzędach państwowych, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi, lub

5. Na kierowniczych stanowiskach państwowych oraz

- Posiada wykształcenie wyższe

Przesłanka dodatkowa, dotycząca zatrudnienia w ogóle: warunek braku więzi rodzinnych i warunek złożenia ślubowania.

Spełnienie przez kandydata do pracy w administracji publicznej przesłanek zatrudnienia nie rodzi po stronie tej osoby roszczenia o nawiązanie stosunku pracy.

Podobne prace

Do góry