Ocena brak

Przesłanki upadłości i ich charakterystyka

Autor /RudolfNOSYrenifer Dodano /28.12.2011

Uznanym za upadłego może być przedsiębiorca, który zaprzestał płacenia długów. Upadłość przedsiębiorstwa państwowego, spółdzielni, spółki z o.o., spółki akcyjnej i innej osoby prawnej, jak również spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej oraz komandytowo-akcyjnejw likwidacji może być ogłoszona także wówczas, gdy majątek nie wystarcza na zaspokojenie długów. Dotyczy to również spółki partnerskiej i komandytowo-akcyjnej.

Przesłankami upadłości przedsiębiorcy mogą być:

-faktyczne zaprzestanie płacenia długów przez dłużnika,

-nadmierne zadłużenie dłużnika, będącego osobą prawną oraz spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej oraz komandytowo-akcyjnej w likwidacji,

-długotrwałe wstrzymanie płacenia długów.

Stan faktycznego zaprzestania płacenia długów przez przedsiębiorcę może być spowodowany różnymi okolicznościami, zarówno natury subiektywnej, leżącej po stronie dłużnika, jak i obiektywnej, niezależnej od dłużnika. Jednak nie każde zaprzestanie płacenia długów jest dostateczną przyczyną ogłoszenia upadłości.

Przyjmuje się, że tylko takie zaprzestanie płacenia długów stanowi podstawę do ogłoszenia upadłości, które świadczy o niemożności płacenia zobowiązań pieniężnych.

Zaprzestanie płacenia długów wtedy stanowi podstawę do ogłoszenia upadłości, gdy odnosi się do długów, które są wymagalne i których spełnienia żądają wierzyciele.

Stan nadmiernego zadłużenia zachodzi wówczas, gdy sporządzony bilans przedsiębiorcy będącego osobą prawną lub spółka jawną, partnerską, komandytową, komandytowo-akcyjną w likwidacji zamyka się saldem ujemnym, tj. majątek ich nie wystarcza na zaspokojenie długów.

Długotrwałe wstrzymanie płacenia długów może stanowić podstawę do ogłoszenia upadłości tylko wtedy, gdy wstrzymanie płacenia należności jest równoznaczne z zaprzestaniem płacenia długów.

Jeżeli ocena całokształtu okoliczności sprawy, a szczególnie sytuacji gospodarczej (majątkowej) dłużnika pozwala przyjąć, że nastąpiło wstrzymanie wypłat przez dłużnika na czas dłuższy lub na czas, co do którego nie można przewidzieć, jak długo potrwa, albo wystąpiły trudności w płaceniu długów i nie można rokować, że w miarę szybko ustąpią, to mamy do czynienia z długotrwałym wstrzymaniem się dłużnika od płacenia długów.

Podobne prace

Do góry