Ocena brak

Przesłanki rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika

Autor /Aureliusz Dodano /28.11.2011

  1. ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych

  2. popełnienie przez pracownika przestępstwa w czasie trwania umowy o prac, które uniemożliwia zatrudnienie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli jest ono oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem

  3. zawiniona przez pracownika utrata uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Podobne prace

Do góry