Ocena brak

Przesłanki postępowania cywilnego

Autor /Zbigniew Dodano /23.12.2011

Przesłanki postępowania cywilnego to określane przez kodeks warunki, które muszą być spełnione, aby mogło ono zostać wszczęte, przeprowadzone i zakończone. Za przesłanki procesowe wg Siedleckiego należy uznawać warunki, które po:

1. Zapewniają zgodność i ważność czynności podejmowanych w postępowaniu cywilnym

2. Umożliwiają osiągnięcie celu.

Podział przesłanek wg prof. Siedleckiego przedstawia się następująco:

1. Bezwzględne dodatnie przesłanki( muszą wystąpić by można było mówić o procesie), do których należą:

- dopuszczalność drogi sądowej

- jurysdykcja krajowa nieusuwalna

- zdolność sądowa stron

- zdolność procesowa stron, (jeżeli strona jej nie posiada musi mieć przedstawiciela ustawowego w procesie, jeżeli strona jest osobą prawną musi działać jej organ)

- należyte umocowanie pełnomocników(, gdy strona działa przez pełnomocnika)

2. Bezwzględne ujemne przesłanki (tzw przeszkody procesowe ich zaistnienie powoduje, że proces nie może się toczyć), do których należą:

- zawiśnięcie sporu

- powaga rzeczy osądzonych

- skład sądu sprzeczny z przepisami prawa

- udział w rozpoznaniu sprawy sędziego wyłączonego z mocy ustawy

- niewłaściwości sądu rejonowego w sprawie należącej do właściwości sądu okręgowego bez względu na wartość przedmiotu sporu.

3. Względne pozytywne przestanki procesowe: winny istnieć w trakcie postęp. cywil. ale których brak nie przesądza o nieważności postępowania. Np. dopuszczalność drogi procesu sądowego( właściwy tryb postępowania), właściwość sądu.( miejscowa, rzeczowa , funkcjonalna)

4. Względne negatywne przesłanki procesowe powinny zaistnieć w trakcie postęp.cywil. ale których zaistnienie nie będzie skutkować stwierdzeniem nieważności postępowania przez sąd wyższej instancji, w razie zaskarżenia zapadłego w sprawie orzeczenia np. ważny zapis na sąd polubowny, nie złożenie przez powoda cudzoziemca zabezpieczenia na pokrycie ewentualnych kosztów postępowania tzw. Kaucji , immunitet dyplomatyczny.

Bezwzględne przesłanki procesowe są przesłankami decydującymi o ważności procesu, natomiast względne przesłanki procesowe odnoszą się do prawidłowego toku postępowania, brak jakiejkolwiek przesłanki bezwzględnej pozytywnej lub zaistnienie bezwzględnej przesłanki negatywnej skutkuje każdorazowo nieważnością postępowania, Sąd rozstrzygający sprawę ma obowiązek z urzędu i to w każdym stadium postępowania brać pod uwagę występowanie tych przesłanek. Względne prz ich występowanie lub nie prowadzi do zaistnienia przewidziana ustawa procesową następstw do ich dokonania.

Podobne prace

Do góry