Ocena brak

Przesłanki niewykonania lub nienależytego wykonania umowy

Autor /Zbigniew Dodano /23.12.2011

W przypadku niewykonania lub niena1eżytego wykonania umowy w obrocie gospodarczym mamy do czynienia z instytucją kar umownych tj. swoistego ryczałtowego odszkodowania z reguły po obu stronach umowy.

W przypadku braku regulacji odnośnie kary umownej strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych obejmujących odszkodowania z tytułu poniesionej szkody oraz utraconych korzyści. Instytucją która zmierza do ograniczenia wad wykonywania umowy jest zabezpieczenie wykonania umowy. Doktryna dzieli środki zabezpieczające na osobiste i rzeczowe.

Podobne prace

Do góry