Ocena brak

Przesłanki Konstytucyjne dopuszczalnych ograniczeń korzystania z Konstytucyjnych wolności i praw

Autor /Bazyli666 Dodano /30.11.2011

Art. 31 konstytucji ust. 3 Ograniczenia w zakresie korzystania z Konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanowione tylko w ustawie i tylko wtedy gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.

We współczesnym świecie nie mogą istnieć prawa i wolności jednostki o charakterze absolutnym, bo konieczności życia publicznego i wzgląd na prawa i wolności innych osób wymagają od każdego poddania się określonym ograniczeniom.

Konstytucja z 1997 r. formułuje w tych kwestiach kilka ogólnych zasad. Art. 31 ust. 3 – dopuszcza co do zasady - ustanawianie ograniczeń w zakresie korzystania z Konstytucyjnych praw i wolności ale :

  • w aspekcie formalnym ograniczenia te mogą być ustanawiane tylko w ustawie, oznacza to, że tylko w drodze ustawy ( lub jej upoważnienia ) można ustanawiać przepisy prawa powszechnie obowiązującego,

  • w aspekcie materialnym ograniczenia te mogą być ustanowione tylko dla ochrony jednej z 6 wartości wyliczonych w art. 31 ust. 3 :

  1. bezpieczeństwa państwa 4. zdrowia publicznego

  2. porządku publicznego 5. moralności publicznej

  3. środowiska 6. Wolności i praw innych osób

Generalna zasadę w tej dziedzinie, wyraźnie przez konstytucje podkreślaną jest to, że wymienione ograniczenia nie mogą naruszać istoty wolności i praw. Każda ustawa wprowadzająca ograniczenia praw wolności jednostki musi służyć ochronie interesu publicznego.

Podobne prace

Do góry