Ocena brak

Przesłanki i właściwość organu do stwierdzenia nieważności decyzji

Autor /Hortensjusz Dodano /22.12.2011

Organ administracji publicznej stwierdza nieważność decyzji, która:

1.została wydana z naruszeniem przepisów o właściwości

2.została wydana bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa

3.dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną

4.została skierowana do osoby niebędącej stroną w sprawie

5.była niewykonalna w dniu jej wydania i jej niewykonalność ma charakter trwały

6.w razie jej wykonania wywołałaby czyn zagrożony karą

7.zawiera wadę powodującą jej nieważność z mocy prawa.

Nie stwierdza się nieważności decyzji z wyżej wymienionych przyczyn, jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło lat 10, a także gdy decyzja wywołała nieodwracalne skutki prawne.

Organem właściwym do stwierdzenia nieważności decyzji jest organ wyższego stopnia, a gdy decyzję wydał Minister lub SKO – ten organ.

Podobne prace

Do góry