Ocena brak

Przesłanki i skutki prawne uznania ojcostwa

Autor /Wit Dodano /21.02.2012

 

PRZESŁANKI UZNANIA :

  • brak ustalenia ojcostwa innego mężczyzny- nie można uznać dziecka urodzonego w czasie trwanie małżeństwa, dopóki ojcostwo męża nie zostanie zaprzeczone prawomocnym wyrokiem sądowym

  • nie można uznać ojcostwa dziecka, którego pochodzenie już zostało ustalone przez uznanie lub na drodze sądowego ustalenia ojcostwa

Inne przesłanki dotyczą osób, które dotyka akt uznania oraz wymagania formalne dla dokonania tej czynności prawnej:

  • dziecko- uznać można tylko dziecko małoletnie, najczęściej dotyczy dziecka już urodzonego, jednak przepisy dopuszczają uznanie dziecka poczętego. dotyczy tylko dziecka żyjącego. Nie można uznać ojcostwa dziecka nieznanych rodziców ani dziecka w przypadku zaprzeczenia macierzyństwa kobiety wpisanej do aktu urodzenia jako matka.

  • uznający mężczyzna- akt uznania ma charakter wyłącznie osobisty, nie można go dokonać przez przedstawiciela. Mężczyzna dokonujący aktu uznania dziecka powinien być przekonany , że jest jego ojcem. Prawdziwości tego faktu nie sprawdza organ przyjmujący oświadczenie ani mężczyzna nie jest zobowiązany do jego udowodnienia. Można więc przyjąć, że przesłanką uznania ojcostwa jest przekonanie uznającego, że jest ojcem dziecka. Jeżeli jednak później okaże się , że przekonanie to było mylne, jest podstawą do ustalenia bezskuteczności uznania.

  • Matka dziecka- oświadczenie matki potwierdzające prawdziwość oświadczenia o uznaniu ojcostwa przez mężczyznę, jest następstwem oświadczenia ojca. Matka dziecka nie wyraża zgody na uznanie, lecz współtworzy zdarzenie prawne , którego skutkiem jest powstanie stosunku prawnego ojciec-dziecko. Jeżeli matka dziecka nie składa oświadczenia potwierdzającego oświadczenie mężczyzny uznanie ojcostwa nie dochodzi do skutku. Udział matki w akcie uznania ojcostwa jest przesłanką konieczną uznania dziecka. Chroni interes nie tylko dziecka ale i matki w zakresie prawidłowego ustalenia ojcostwa.

  • Wymagania formalne- oświadczenie o uznaniu ojcostwa powinno zawierać dokładne oznaczenie uznającego mężczyzny, matki potwierdzającej prawdziwość oświadczenia mężczyzny i dziecka , którego dotyczą. Składa sie je przed kierownikiem USC albo przed Sądem opiekuńczym, może nastąpić zagranicą przed polskim konsulem lub inna osobą wyznaczoną do tej funkcji. Gdy życie matki lub ojca jest w niebezpieczeństwie można oświadczenia złożyć przed takimi organami jak: notariusz, wójt, burmistrz, prezydent miasta, oni przekazują sporządzony protokół do USC właściwego dla aktu urodzenia dziecka. Matka i ojciec dziecka składają oświadczenia w tym samym terminie, jednakże matka może złożyć oświadczenie po fakcie uznania ale nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty uznania ojcostwa przez mężczyznę.

SKUTKI PRAWNE:

W sferze stosunków osobistych:

  • dziecko nosi nazwisko wskazane w zgodnych oświadczeniach rodziców, może nosić nazwisko jednego z rodziców albo nazwisko utworzone z połączenia nazwiska matki z nazwiskiem ojca

  • ojcu przysługuje władza rodzicielska

W sferze majątkowej:

Podobne prace

Do góry