Ocena brak

Przesłanki do wznowienia postępowania administracyjnego

Autor /Hortensjusz Dodano /22.12.2011

Postępowanie administracyjne zostaje wznowione, jeżeli:

1.zostały ustalone okoliczności faktyczne w poprzedniej decyzji na podstawie fałszywych dowodów,

2.decyzja została wydana w wyniku przestępstwa

3.decyzję wydał pracownik lub organ podlegający wyłączeniu

4.strona bez własnej winy nie brała udziału w postępowaniu

5.wyszły na jaw istotne dla sprawy fakty i nowe dowody istniejące w dniu wydania decyzji ale nieznane organowi

6.decyzja została wydana bez wymaganego przez prawo stanowiska innego organu

7.zagadnienie wstępne zostało rozstrzygnięte przez właściwy organ lub sąd odmiennie od oceny przyjętej przy wydaniu decyzji

8.decyzję wydano w oparciu o inną decyzję lub orzeczenie sądu, które następnie zostało uchylone lub zmienione

9.nastąpiło orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego o niezgodności aktu normatywnego będącego podstawą wydanej decyzji z konstytucją, umową międzynarodową lub ustawą.

Podobne prace

Do góry