Ocena brak

Przepływy pieniężne

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.10.2011

Charakterystyka

Pieniężne przepływy, przepływy gotówkowe, forma nadwyżki finansowej przedsiębiorstwa. W zależności od kontekstu może oznaczać szereg różnych rzeczy. Może odnosić się do wpływów z inkasa należności, może również oznaczać płynne środki wygenerowane w ramach rentownej działalności, a także zmiany sald na rachunkach bankowych za dany okres.

Uwzględnia oprócz elementów wchodzących w skład rachunku wyników (sprzedaż, koszty, wynik finansowy) również elementy w nim nie ujęte, niestanowiące przychodów ze sprzedaży ani kosztów ich uzyskania, lecz mające często znaczny wpływ na poziom wypłacalności przedsiębiorstwa.


Dotyczy to zmian w poziomie zapasów i należności, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań, jak również innych wydatków niemających charakteru kosztów (np. wydatki inwestycyjne) oraz kosztów niemających charakteru wydatków (np. amortyzacja).

„Najbardziej typowym znaczeniem terminu pieniężne przepływy, jest pozycja, którą księgowi kalkulują jako przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Z właściwą sobie precyzją, księgowi rozpatrują przepływy pieniężne w kontekście rachunku przepływów pieniężnych, których wyodrębnia przepływy pieniężne z działalności operacyjnej i finansowej.”Przepływy pieniężne są prezentowane w postaci odpowiedniego zestawienia (rachunek przepływów pieniężnych), które stanowi często uzupełnienie podstawowych sprawozdań finansowych (bilans, rachunek wyników) o informacje dotyczące kształtowania się sytuacji w zakresie płynności finansowej przedsiębiorstwa.


Nieprecyzyjność tego terminu jest skutkiem różnych metod liczenia przepływów pieniężnych. Do klasycznych błędów zalicza się, przyjęcie, że same zyski wygenerują odpowiadające im kwoty przypływów pieniężnych.


Przepływy pieniężne odnosi się do przepływu środków pieniężnych lub z działalności gospodarczej, projektu lub produktu finansowego. Jest zazwyczaj mierzony w skończonym okresie czasu.


Rodzaje

Do podstawowych wpływów zalicza się:

*przychody ze sprzedaży produktów

*przychody inwestycyjne

Do podstawowych wydatków zalicza się:

* nakłady i koszty etapu wstępnego

* wydatki na rzeczowe aktywa trwałe

* wydatki na utworzenie rezerw kapitału obrotowego netto


Zasady obowiązujące przy obliczaniu inwestycyjnych przepływów pieniężnych netto:

* nakłady kapitałowe na inwestycję można traktować jako koszty w chwili rzeczywistego ich wydatkowania w całości bądź w części sfinansowanej przez środki własne inwestorów

*do wydatków zalicza się także koszty ponoszone podczas realizowania inwestycji

*wydatkiem nie są nakłady ponoszone przed rozstrzygnięciem o realizacji inwestycji

*w niektórych wariantach prognozowania przepływów pieniężnych powinno uwzględniać się koszty alternatywne czyli koszty utraconych możliwości

*należy uwzględnić zmiany potrzeb wielkości kapitału obrotowego netto, a na koniec okresu realizacji inwestycji dolicza się wartość pozostałego kapitału obrotowego netto

*w ostatnim podokresie bierze się pod uwagę wartość likwidacyjną


* dodatnie przepływy pieniężne ( wpływy>wydatki)

* ujemne przepływy pieniężne (wpływy<wydatki)

* przedsiębiorstwo ponosi jedynie wydatki, brak wpływów (zwłaszcza w początkowych fazach inwestycji)


Autor: Małgorzata Rugiełło, Monika Nowak
Źródło: Encyklopedia Zarządzania
Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry