Ocena brak

Przepływy pieniężne

Autor /roman Dodano /25.03.2011

(cash flow) Oznaczają albo wpływ pieniądza (cash inflows) albo wypływ pieniądza - wydatek (cash outflows).

Szacowanie przepływów pieniężnych związanych z danym projektem jest najtrudniejszą częścią analizy projektu inwestycyjnego.

Obowiązuje przy tym kilka ogólnych zasad:

1.Zasada ignorowania kosztów już poniesionych,

2. Konsekwentne traktowanie skutków inflacji, jeżeli przepływy szacowane są na bazie nominalnej to powinny być dyskontowane przy pomocy nominalnej stopy dyskontowej, jeżeli zaś przepływy są szacowane realnie, wówczas powinny być dyskontowane realną stopą dyskontową,

3. Uwzględnianie wszystkich skutków ubocznych danego projektu,

4. Uwzględnienie ewentualnego wpływu projektu na dotychczasowe przepływy operacyjne firmy,

5. Uwzględnianie ewentualnego kosztu utraconych możliwości,

6. Uwzględnianie wymogów co do zwiększonego zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto,

7. Nie uwzględnianie w analizie ewentualnych kosztów alokowanych sztucznie, ponieważ będą one poniesione przez firmę niezależnie od tego, czy projekt będzie realizowany czy też nie,

8. Analiza i podejmowanie decyzji w oparciu o przepływy gotówkowe związane z danym projektem, a nie księgowe zyski netto,

9. Analiza i podejmowanie decyzji w oparciu o przepływy różnicowe (ang. Incremental cash flows),

10. Nie uwzględnianie przepływów finansowych związanych z finansowaniem projektu (przepływy te są uwzględniane w ważonym koszcie kapitału stanowiącym jeden z elementów stopy dyskontowej).

Spośród powyższych zasad najważniejsze są zasady oznaczone numerami 6 i 7 , a więc oparcie analizy o różnicowe przepływy gotówkowe, choć złamanie którejkolwiek z powyższych zasad może doprowadzić do podjęcia błędnej decyzji. Należy jednak rozróżnić przepływy finansowe, które są związane z finansowaniem inwestycji od przepływów operacyjnych obejmujących wpływy i wydatki w trakcie fazy operacyjnej.

Podobne prace

Do góry