Ocena brak

Przepisy unieważniające

Autor /Antek Dodano /16.08.2011

W przepisach upoważniających wskazuje się:

1) organ właściwy do wydania rozporządzenia, (określa się go pełną nazwą)

2) rodzaj aktu wykonawczego,

3) zakres spraw przekazanych do uregulowania w rozporządzeniu (określa się w sposób precyzyjny,nie może być określenie ogólnikowe),

4) wytyczne dotyczące treści rozporządzenia. (są to wskazówki wyznaczające treść rozporządzenia lub sposób ukształtowania jego treści. Wytyczne powinny być bardziej szczegółowe, gdy sprawy dotyczą sytuacji prawnej obywateli).

Przepis upoważniający formułuje się w 1 artykule tak aby można było powołać go jako podstawę prawną do wydania rozporządzenie. Nie przekazuje się do uregulowania w rozporządzeniu spraw niewyjaśnionych lub nasuwających trudności przy opracowywaniu ustawy.

W przepisie upoważniającym nie zamieszcza się upoważnienia do wydania rozporządzenia w stosunku do kilku ustaw:

- upoważnienie do wydania aktów wykonawczych (kompetencja normodawcza),

- sposób sformułowania takiego przepisu jest określony w konstytucji art. 92 i 93 (zasada techniki prawodawczej),

- jeżeli dany akt wykonawczy jest wydany na podstawie właściwego przepisu upoważniającego, respektuje zasady konstytucyjne - to jest legalny.

W odniesieniu do ustaw mówimy, że jest zgodna z konstytucją lub jest niekonstytucyjna.

Przepis upoważniający do wydania aktów wykonawczych powinien być:

  1. szczegółowy podmiotowo - powinien zawierać wskazanie organu właściwego do wydania,

  2. szczegółowy przedmiotowo - podaje zakres treści aktu wykonawczego,

  3.  zawiera wytyczne co do treści - nie mogą one mieć charakteru blankietowego. Może się znaleźć,co ma uregulować, jak?, czego nie wolno.

  4. akt wykonawczy nie może być wydany na podstawie upoważnienia domyślnego,

  5. Nie należy powtarzać, modyfikować, zmieniać, rozszerzać treści ustaw,

  6.  treść aktu wykonawczego me może być sprzeczna z innymi aktami regulującymi dany zakres spraw,

  7.  zakaz subdelegacji - zakaz przekazania otrzymanego upoważnienia aktu wykonawczego innemu organowi.

Wybór sposobu upoważnienia

Obligatoryjne - uzyskał obowiązek i upoważnienie (minister określi, wyda w drodze). Jeżeli do funkcjonowania ustawy jest niezbędne wydanie rozporządzenia, np. Minister ds. finansów publicznych określi w drodze rozporządzenia

Fakultatywne- minister może określić w drodze rozporządzenia. Uzyskał kompetencje i może wydać. Minister ds. finansów publicznych może określić w drodze rozporządzenia,

Podobne prace

Do góry