Ocena brak

Przepisy szczegółowe (definicja i kolejność ich umieszczania)

Autor /Antek Dodano /16.08.2011

Przepisy merytoryczne dzielą się na:

a) przepisy ogólne

b) przepisy szczegółowe- kolejność ich umieszczania:

- materialne,

- ustrojowe,

- proceduralne,

- wyjątkowo karne.

Przepis merytoryczny podstawowy powinien zawierać dokładne wskazanie, kto, w jakich sytuacjach ma obowiązek określonego zachowania się. W tych przepisach nie reguluje się tych spraw, które wyczerpująco zostały uregulowane w przepisach ogólnych. Przepis taki może wyjątkowo określić tylko czyn nakazywany i zakazywany, jeżeli adresat określony jest w innych przepisach lub grupa adresatów jest oczywista.

Przepisy szczegółowe zamieszcza się w następującej kolejności:

- przepisy prawa materialnego (określa kto w jakich sytuacjach i jak powinien się zachować (przepis podstawowy)

- przepisy ustrojowe określają sposób powoływania organów i ich kompetencje,

- przepisy proceduralne- sposób postępowania przed tymi organami,

- przepisy prawa karnego- są wyodrębnione w kodeksach. Wyjątkowo mogą znajdować się w ustawach jeżeli:

- dany czyn nie mieści się treściowo w zakresie ustaw karnych,

- jest bezpośrednio związany z treścią danej ustawy.

Ustawa może zawierać załączniki; odesłania do załączników zamieszcza się w przepisach merytorycznych. W załącznikach zamieszcza się w szczególności wykazy, wykresy, wzory, tabele i opisy o charakterze specjalistycznym.

Podobne prace

Do góry