Ocena brak

Przepisy przejściowe (intertemporalne) - sposoby rozstrzygnięcia kwestii intertemporalnych

Autor /Antek Dodano /16.08.2011

W tych przepisach reguluje się wpływ nowej ustawy na stosunki powstałe pod działaniem ustawy albo ustaw dotychczasowych.

a) Należy w nich regulować sposób rozstrzygnięcia tzw. spraw w toku. Jest to również zasada konstytucyjna wynikająca z zasady zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa.. Poszanowanie interesów w toku szczególnie jest ważne w prawie podatkowym. Podmioty nie powinny być zaskakiwane zmianami prawa. Jest zakaz zmiany prawa podatkowego w ciągu roku podatkowego.

b) Określenie czy zachowują moc nabyte uprawnienia, czy obowiązują określone wcześniej obowiązki.

c) Należy określić czy i w jakim terminie działają likwidowane organy.

d) Czy zachowują moc akty wykonawcze wydane na podstawie danej ustawy.

Sposoby rozstrzygnięcia kwestii intertemporalnych:

a) przedłużenie działania ustawy dawnej,

b) bezpośrednie działanie ustawy nowej (działanie retrospektywne). Może to być bez Vocatio legis. Jeśli jego nie ma to musi być przepis przejściowy. Bez tego to można tylko ze względu na ważny interes państwa lub społeczny,

c) Pozostawienie wyboru adresatom

Reguła walidacyjna

Jeżeli uchylamy moc obowiązującą ustawy lub zmieniamy treść przepisu upoważniającego do wydania aktu wykonawczego. To akt ten traci moc obowiązującą w dniu wejścia w życie nowej ustawy uchylającej albo z dniem wejścia w życie przepisu uchylającego upoważnienie do wydania tego aktu.

Jeżeli nie ma aktu wykonawczego do nowej ustawy to jest luka w prawie.

Jeżeli chce się przedłużyć moc obowiązującą aktów wykonawczych to należy wyraźnie zaznaczyć w nowej ustawie. Zastrzeżenia:

- przedłużenie mocy obowiązującej dotyczy całego akty wykonawczego,

- może być jednorazowo,

- należy określić termin, w jakim organ zobowiązany do wydania aktu wykonawczego ma to uczynić

Podobne prace

Do góry