Ocena brak

Przepisy porządkowe w k.p.a. (art. 88 k.p.a.)

Autor /Hortensjusz Dodano /22.12.2011

Przepis ten ma zastosowanie w sytuacji, gdy na wezwanie organu, pomimo prawidłowego wezwania, osoba będąca świadkiem, biegłym bez uzasadnionej przyczyny odmówiła zeznania, wydania opinii, okazania przedmiotu, oględzin albo udziału w innej czynności urzędowej. Organ w tej sytuacji może zastosować karę grzywny do 50 zł., a w razie ponownego niezastosowania się do wezwania – grzywnę do 200 zł. Na postanowienie o ukaraniu grzywną służy zażalenie.

Organ, który nałożył karę grzywny, może na wniosek ukaranego, złożony w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o ukaraniu, uznać za usprawiedliwioną nieobecność lub odmowę zeznania, wydania opinii i zwolnić od kary grzywny. Na odmowę zwolnienia od kary służy zażalenie. Ukaranie grzywną nie wyklucza możliwości zastosowania innych środków przymusu przewidzianych w przepisach szczególnych.

W stosunku do żołnierzy w czynnej służbie wojskowej – organ występuje do dowódcy jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni służbę z wnioskiem o pociągnięcie do odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Podobne prace

Do góry