Ocena brak

Przepisy końcowe - Przepisy uchylające (derogacyjne)

Autor /Antek Dodano /16.08.2011

Wyczerpująco wymienia się ustawy lub przepisy, które ustawa uchyla. Nie można poprzestawać na domniemaniu, że nowa ustawa to uczyniła. Jeżeli ustawa w sposób całkowity i wyłączny reguluje daną dziedzinę spraw, a wyczerpujące wymienienie przepisów dotychczas obowiązujących w danej dziedzinie napotyka na trudności można wyjątkowo posłużyć się zwrotem "Tracą moc wszelkie dotychczasowe przepis dotyczące spraw uregulowanych w ustawie, w szczególności tracą moc " W innym przypadku tego nie używa się. Przepisowi uchylającemu ustawę lub poszczególne jej przepisy nadaje się odpowiednio brzmienie: "traci moc ustawa (tytuł ustawy) , albo w ustawie (tytuł) uchyla się art. Jeżeli uchyla się kilka ustaw, uchylane ustawy wymienia się w jednej jednostce redakcyjnej ustawy uchylającej, zamieszczając je w punktach, w kolejności, w jakiej uchylane ustawy zostały uchwalone.

Ustawę regulująca dotychczas daną dziedzinę uchyla się w całości, bez pozostawienia w mocy poszczególnych przepisów. Jeżeli wyjątkowo zachowuje się moc przepisów uchylanej ustawy wyraża się to zwrotem "Traci moc ustawa (tytuł ustawy) z wyjątkiem przepisów art. (wymienia się przepisy pozostające w mocy)

Jeżeli uchyla się tylko niektóre przepisy ustawy, w przepisie uchylającym jednoznacznie wymienia się wszystkie uchylane przepisy tej ustawy.

Podobne prace

Do góry