Ocena brak

Przemysł środków transportu - Przemysł Stoczniowy

Autor /Zygfryd Dodano /29.09.2011

Czynniki lokalizacji

- odpowiednie ukształtowanie wybrzeża i dna morskiego

- sąsiedztwo hut żelaza

- korzyści aglomeracji

- baza naukowo-techniczna

Ważną branżą przemysłu środków transportu jest przemysł stoczniowy, mający wielowiekową historię. Jego znaczenie w całokształcie produkcji przemysłu środków transportu uległo jednak wyraźnemy osłabieniu w stosunku do tego, jakie miał do połowy lat 70. Po dużych wahaniach tonażu wodowanych statków w latach 50, w następnych latach szybko rósł do 1975 r. Od 1960 r wynosił 8,3 mln BRT, a w 1975 36 mln BRT. Było to odzwierciedleniem rosnących przweozów ładunków na świecie i wzrostu zamówień na statki. Duży wpływ na zwiększenie tonażu wodowanych statków miał rosnący import ropy naftowej do Europy Zachodniej, USA i Japonii. Jest to okres, w którym zaczęto budować tankowce o dużej wyporności. Następne lata przyniosły wielki regres w 1979 r. tonaż wodowanych statków był 3-krotnie mniejszy i wynosił 11,8 mln BRT. Tak wielki spadek produkcji był spowodowany dwoma przyczynami - dużym nasyceniem statkami morskich przedsiębiorstw transportowych, oraz kryzysem energetycznym. Po 1979 r. produkcja wzrosła, jednak wykazywała znaczne wahania, a wyraźny wzrost koniunktury uwidocznił się dopiero w latach 90, kiedy tonaż wodowanych statków osiągnął ponad 20 mln BRT. Zwiększające się zamówienia wiążą się głównie z koniecznością odnowy starej floty, w tym także w celu zwiększenia bezpieczeństwa żeglugi.

Okres małych zamówień na budowę statków powodują bankructwa i likwidację wielu stoczni i tylko niektóre z nich odradzają się w czasie poprawy koniunktury. Miejsce ich zastępują nowe stocznie lub stare, ale odpowiednio zmodernizowane, oferujące korzystniejsze warunki zawierania umów. Następstwem tego są zmiany w rozmieszczenieu światowego przemysłu stoczniowego.

Przez długi okres czasu W. Brytania dominowała w produkcji statków w 1929 ž, a w 1950 już tylko 1/3 światowej produkcji, w latach 50 cała Europa produkowała ponad 2/3 statkow, USA 12,5%, a Japonia 10%. Jednak już10 lat później na pierwszym miejscu znajdowała się Japonia, by pod koniec lat 60 przejąc ponad połowę światowej produkcji (japonia dużo tankowców, inni droższe statki). W latach 70 budowę przemysłu stoczniowego zaczęła Korea Południowa by w 1980 zająć drugie, po Japonii, miejsce w tonażu wodowanych statków.

Dziś nadal Japonia produkuje najwięcej bo ok. 41% światowej produkcji, a główne ośrodki to rejon od Osaki po Kure, Jokohama i Jokosuka. Korea plasuje się na drugim miejscu i ma niecałe 22% światowej produkcji, a przemysł stoczniowy mieści się głównie w Pusanie, w Okpo koło Pusany znajduje się największa i najnowocześniejsza stocznia świata (1998 dane). Trzxecim producentem są Niemcy 4,4%, dalej Dania i Włoch 3,4%, a na szóstym miejscu Polska 2,1% światowej produkcji, z głownymi ośrodkami w Szczecinie i Trójmiescie. ( rok wcześniej 9 miejsce i 1,6% światowej produkcji).

Podobne prace

Do góry