Ocena brak

Przemoc wobec dzieci - Koncepcja socjologiczna

Autor /Macko1 Dodano /05.08.2011

Przyczyny przemocy:

Tkwią w środowisku, które kształtuje normy postępowania z dziećmi kulturowo określone postawy wobec przemocy, struktura społeczna, system norm funkcjonujący w otoczeniu rodziny, ogólne zasady relacji interpersonalnych

podkultury przemocy – społeczności, w których przemoc ma warto sc nagradzającą

Sprzyjają: przeludnienie, złe warunki życiowe, niska kultura medyczna, bezrobocie, ubóstwo

Proponowane działania:

Reedukacja obejmująca nie tylko rodziców ale i środowisko, w jakim żyje rodzina

Koncentracja na procesach makrospołecznych → kształtowanie nowego wzoru relacji interpersonalnych

Ćwiczenia i treningi umiejętności rodzicielskich, rozumienia problemów dziecka, rozwiązywania konfliktów

Kształtowanie nowego wzorca kulturowego relacji międzyludzkich (działanie prewencyjne)

Teoria a wyniki badań:

Badania z lat 80.: większe natężenie przemocy w rodzinach ubogich bezrobotnych, z marginesu społecznego

ALE

Badania obecne: nie ma uzasadnienia d;a prostej korelacji między statusem społecznoekonomicznym a przemocą w rodzinie, gdyż:

  • rodziny o wyższym statusie socjoekonomicznym funkcjonują w środowisku w pewnym sensie zamkniętym

  • wiele przypadków przemocy w tych rodzinach pozostaje niewykrytych

  • stopień ingerencji społecznej (a więc i możliwości dowiadywania się o przemocy) dużo wyższy w przypadku rodzin ubogich, o niższym statusie

Podobne prace

Do góry