Ocena brak

Przemiany ustrojowe i władze centralne we Francji w dobie rewolucji i epoce napoleońskiej

Autor /LeonZawodowiec Dodano /11.01.2012

REWOLUCJA

-Francja przed rewolucją –rządy absolutne, rządzi Ludwik XVI (dynastia Burbonów),ustrój feudalny,3 stany(kler, szlachta, mieszczaństwo + lud miejski i chłopi).Chude lata – dla gospodarki ,niezadowolenie społeczeństwa. Król zwołuje (1789) Stany Generalne(reprezentację3-ech stanów). Stan III ogłasza się Zgromadzeniem Narodowym(reprezentacją narodu, które przekształca się w KONSTYTUANTĘ(Zgromadzenie Konstytucyjne).

-Początek rewolucji 14 lipca 1789- lud Paryża zdobywa Bastylię(twierdza),władzę obejmuje jeden z deputowanych Konstanty.

KONSTYTUANTA ma radykalną lewicę- JAKOBINI i prawicą- ŻYRONDYŚCI(nazwa miasta). Konstytuanta uchwala zniesienie feudalizmu, stanów, Deklarację Praw Człowieka i Obywatela(wolność jednostki)i w 1794 r konstytucję , która ograniczała władzę króla

-Francja monarchią konstytucyjną- nieudana ucieczka króla . Zgromadzenie zwane LEGISLATYWĄ(nowy parlament) zawiesza króla w obowiązkach konstytucyjnych. Obalenie Burbonów –króla uwięziono(1792)

-Francja republiką

Konwent Narodowy (nowy parlament) jest podporządkowany jakobinom (Robespier). Dyktatura jakobinów. Terror.Jakobini wydają wrok śmierci na króla (1793). 1794 spisek opozycji przeciw jakobinom. Konwent dotąd podległy jakobinom przegłosował aresztowanie kierownictwa jakobinów(Robiespier stracony). Koniec rewolucji

-1795r uchwalono nową konstytucję zwaną dyrektorialną(powołano dyrektoriat). Konstytucja dyrektorialna(1795)

*władza ustawodawcza to Rada Pięciuset i Rada Starszych (250)

Rada Pięciuset uchwalała ustawy a Rada Starszych je zatwierdzała lub odrzucała

*władza wykonawcza to Dyrektoriat( 5 Dyktatorów,którzy powoływali ministrów do kierowania resortami)

Dyrektoriat funkcjonował wadliwie ( finanse w ruinie,ubożenie ludności), tak więc powstala dyktatura wojskowa ( gen Napoleon Bonaparte-szefem wojskowym Paryża)

EPOKA NAPOLEOŃSKA

-1799r- gen Napoleon Bonaparte dokonał zamachu stanu preklamował nową konstytucję która została przyjęta przez plebiscyt,była zwana konsularną(też cesarską)

-1799-1804r Napoleon I konsulem Francji,10 lat

-1804-1814r Napoleon cesarzem Francji(koronacja na cesarza), 5 lat. Cesarstwo- tereny Francji i kraje od niej uzależnione(Hiszpania,Włochy,Księstwo Warszawskie). Cesarz prowadzi wojnę zAustrią,1809 zwycięża. Prowadzi wojnę z Rosją ( zdobycie Moskwy,car podpala stolicę,Francuzi wycofują się -1812r). Cesarz prowadzi wojnę z IV Koalicją(prusy,Austria,Rosja), klęska Napoleona 1813r pod Lipskiem

-1814 Napoleon abdykuje

-1815 Napoleon na Wyspie Św Heleny

Konstytucja 1799 zwana konsularną(obowiązywała do 1814)

Do najważniejszych zmian należały :

- zmiana z 1802 r, która przyznawała Napoleonowi dożywotnią władzę I konsula

-zmiana z 1804 r, która znosiła instytucję konsula i przekształciła dożywotni konsulat Napoloeona w cesarską godność dziedziczną.

Konstytucja konsularna dążyła do nadania stworzonemu systemowi rządów pozorów ustroju republikańskiego ,przyjęła teoretycznie teorię podziału władzy

1. Konstytucja stworzyła pozory wyborów powszechnych przyznając wszystkim obywatelom od 21 roku życia prawo wyborcze.

2. Władza ustawodawcza została rozdzielona między I konsula i 4 różne organy: Rada Stanu, Trybunat, Ciało ustawodawcze, Senat

Ustawodawstwo- wniosek ustawodawczy zgłaszał I konsul

Rada Stanu opracowywała projekt ustawy

Trybunat dyskutował nad projektem i w razie przyjęcia przedstawiał go Ciału Ustawodawczemu

Ciało Ustawodawcze decydowało o przyjęciu lub odrzuceniu ustawy. Uchwaloną ustawę ogłaszał I konsul (cesarz). Senat mógł odrzucić ustawę jako niezgodną z konstytucją

3. Władza wykonawcza powierzona została trzem konsulom nominowanym na 10 lat przez senat i nieodwołalnym. Decyzja I konsula nie wymagała zgody pozostałych konsulów(mieli tylko głos doradczy) więc władza wykonawcza znalazła się w rękach I konsula (Napoleona).On też miał inicjatywę ustawodawczą, ogłaszał ustawy, nominował i odwoływał członków Rady Stanu, ministrów i sędziów.

Podobne prace

Do góry