Ocena brak

Przemiany środowiska – efektem gospodarki rolnej

Autor /Gustaw Dodano /22.09.2011

Rozwój rolnictwa spowodował, że człowiek przestał wędrować w poszukiwaniu pożywienia i związał się z określonym terenem , który stał się jego miejscem zamieszkania i pracy. Jednocześnie rozpoczął się proces przekształcania środowiska - wyrąb lasów i zamiana tak uzyskanych terenów na uprawy rolne.

Przez stulecia żyzność gleby była przywracana w drodze nawożenia naturalnego. Dążenie do uzyskania coraz lepszych wyników ( melioracje, nowe sposoby upraw użytków rolnych, sadownictwo ) powoduje powstanie wielu nie zamierzonych zmian środowiska.

Dowodem tego są skutki wielu przedsięwzięć melioracyjnych, które zamiast trwale polepszać właściwości gleby przez regulacje stosunków wodnych powodowały w skutek popełnionych tu błędów ich pogarszanie np. przekształcanie torfowisk wysokich w zupełne nieużytki. Do częstych zjawisk należało również przesuszanie terenów meliorowanych, co było powodem stepowienia.

Wprowadzenie na dużych obszarach monokultury rolnej może powodować obniżanie naturalnej wartości gleby m.in. przez rozbijanie jej struktury, a w konsekwencji jej jałowienia i odpływu wód powierzchniowych. Ponieważ nie ma realnej możliwości powszechnego użytkowania obornika, stosowane jest na szeroką skalę nawożenie sztuczne. W wyniku tego do jezior i rzek przedostają się związki chemiczne, które nie są zużywane przez rośliny.

Powoduje to zmiany składu chemicznego – szczególnie zbiorników wodnych – zamieranie roślinności naturalnej i – np. – rozmnażanie się roślin azotolubnych. Powstają straty w rybach , ptactwie i drobnych ssakach.

Uprawa ziemi i hodowla przekształcają środowisko w mniejszym z reguły stopniu niż to czynią przemysł i budownictwo.

Do góry