Ocena brak

Przemiany prawa pracy w świecie zglobalizowanym

Autor /gorol Dodano /12.04.2011

W sferze ekonomicznej wzrasta bowiem wyraźnie globalny podział między tymi, którzy są lepiej a tymi, którzy są gorzej sytuowani, przy czym dotyczy to również krajów najbardziej zindustrializowanych, w których wzrastają inwestycje, produkcja i dochód narodowy. Place siły roboczej, zwłaszcza robotników, a w nieco mniejszym stopniu pracowników umysłowych {white collar) utrzymują się na niezmienionym stosunkowo niskim poziomie, a w związku ze wzrostem kosztów utrzymania, realne dochody maleją, podczas gdy stale wzrastają wynagrodzenia i dochody wysoko ulokowanych menadżerów, inwestorów, jak i ich doradców.

W krajach Trzeciego Świata, w których ekspansja kapitału zewnętrznego ma spo-wodować poprawę warunków życia zatrudnionych tam robotników, osiągnięcie określonego pułapu wynagrodzeń nie ulega już potem zmianie, a schemat podziału dochodu kształtuje się podobnie, jak w krajach najbardziej uprzemysłowionych i korzystających najpełniej z osiągnięć technicznych naszej epoki.Wyjaśnienia tego globalnego trendu należy szukać w nowym systemie produkcji i organizacji pracy. Modernizacja, komputeryzacja i nasilająca się konkurencja między firmami, zabiegającymi o wzrost produkcji i obniżkę jej kosztów- powodują zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowanych pracowników - kadry kierownicze, a zmniejszanie zatrudnienia pracowników o niższym oraz zdecydowanie niskim stopniu kwalifikacji.

Postulat i realizacja upowszechnienia wyższego standardu wykształcenia nie zmienia obaw, czy znajdą oni zatrudnienie, skoro w dotychczasowym, zmodernizowanym systemie produkcji wystarczał talent stosunkowo małej grupy kierującej znaczną liczbą pracowników o niskich kwalifikacjach. Pojawia się jednak i inny pogląd, że szersza edukacja społeczeństwa jest konieczna ze względu na postępujące zmiany technologiczne. Pracownicy muszą ciągle zdobywać nowe umiejętności (a nie jak dawniej, gdy raz zdobyte kwalifikacje wystarczały

Podobne prace

Do góry