Ocena brak

PRZEMIANY MIAST POLSKICH W OKRESIE TRANSFORMACJI SYSTEMOWEJ

Autor /Alwin Dodano /19.09.2011

W wyniku dwóch ważnych procesów

- urynkowienie gospodarki - demokratyzacji i upodmiotowienia społeczeństwa

- gospodarowanie przestrzenią jest bardziej oszczędne.

Wyzbyto się modernistycznego optymizmu - gigantomanii i woluntaryzmu.

Obecne plany urbanizacyjne są dopasowane bardziej do potrzeb, gustów określonych podmiotów indywidualnych i zbiorowych. Plany liczą się z kosztami i czasem. Wycofanie się państwa z roli inwestora.

Zjawiska i procesy zachodzące w przestrzeni miejskiej:

1. wzrost zróżnicowania form przestrzeni

2. polaryzacja w 4 kierunkach - biegunowość koncentracja - dekoncentryzacja zabudowy, nowoczesność - zacofanie

3. dynamizacja podziału na przestrzenie ładne i brzydkie

4. leprze wykorzystanie przestrzeni

5. zmiany funkcji przestrzeni

6. wzrost wielofunkcyjności przestrzeni

7. wzrost semiotyzacji przestrzeni

Zmniejszyła się przestrzeń produkcyjna (rozwój nowych technologii) kurczą się przestrzeń rekreacyjna - skwery chodniki przeznaczone na parkingi. Rozszerzyła się przestrzeń wymiany w zakresie dóbr, usług i informacji - dużo sklepów, hurtowni, barów , banków, rozwój dróg Zmieniła się i rozwinęła przestrzeń informacji - nazewnictwa ulic, skwerów, budowa nowych pomników, dużo napisów, reklamy, szyldy, tablice informacyjne. Wzrost przestrzeni sakralnych .

Semiotyzacja- przestrzeń społeczna naznaczana przez formy językowe - nadawanie im nazw, związek form przestrzennych z ich społeczną treścią oraz funkcjami.

W budownictwie mieszkaniowym można zauważyć:

1. zróżnicowanie: form, standardów, intensywności zabudowy

2. poprawa estetyki budynków

3. rekonstrukcja istniejących budynków

4. skrócenie cyklów inwestycyjnych

5. wielość inwestorów

6. wzrost chaosu przestrzennego

Istotna zmiana zaszła w systemie funkcjonowania władz miejskich.

Podobne prace

Do góry