Ocena brak

PRZEMIANY GOSPODARCZE I KULTURALNE XI I XII WIEKU - ROZWÓJ HANDLU

Autor /Andonik Dodano /04.05.2012

 

W warunkach wywołanych rozdziałem produkcji rzemieślniczej i rolnej oraz wyodrębnieniem się miasta od wsi powstawał rynek lokalny i rozwijała się gospodarka towarowo-pieniężna.

Stosunki włości feudalnej z rynkiem lokalnym mogły układać się w sposób dwojaki: albo fihłop sam sprzedawał posiadane nadwyżki pro-iukcyjne i z uzyskiwanej zapłaty uiszczał panu feudalnemu rentę pieniężną. To też feudał spieniężał chłopski produkt dodatkowy, otrzymany odeń w charakterze renty naturalnej. W zależności od sposobu kontaktowania się z rynkiem, różnie układały się stosunki we włości feudalnej.

W pierwszym wypadku powstawały warunki umożliwiające chłopu rozluźnienie swej zależności od pana, a nawet przy pewnej zapobiegliwości — wykupienie się z poddaństwa. W drugim natomiast — więzy zależności poddańczej utrwalały się na czas dłuższy lub krótszy, w zależności od dalszego rozwoju warunków lokalnych.

Bezpośrednim skutkiem wzrostu sił wytwórczych było powiększanie się zaludnienia kraju, ożywienie handlu wewnętrznego i zewnętrznego oraz ogólna intensyfikacja życia gospodarczego.

Podobne prace

Do góry