Ocena brak

Przelew

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.09.2011

Przelew

Przelew - jest to środek płatności, rozliczenie bezgotówkowe wykonywane za pośrednictwem banku, w którym pieniądze są przekazywane z jednego rachunku bankowego na inny. Obecnie większość płatności w przedsiębiorstwach jest realizowana za pomocą przekazów pieniężnych. To rozwiązanie jest na pewno łatwiejsze i bardziej bezpieczne w porównaniu z rozliczeniami gotówkowymi. Ułatwia ono dokonywania rozliczeń w przedsiębiorstwie np.: wzajemne regulowanie zobowiązań i należności, również rozliczeń z tytułu podatków i innych rozrachunków publicznoprawnych (Dobosiewicz Zbigniew, Podstawy bankowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, str. 158-161.).


Jeżeli na rachunek wierzyciela zostały już przelane pieniądze lub też polecenie przelewu zostało potwierdzone przez bank, to nie ma możliwości odwołania takiego przelewu.Można wyróżnić dwa rodzaje rozliczeń poleceniem przelewu:

  • Przelewy, które są wykonywane w tym samym banku. Bank nie pobiera wtedy od nich prowizji.
  • Przelewy realizowane między rachunkami w różnych bankach. Przy tych przelewach bank może pobierać opłaty.

Schemat przelewu (Bień Witold, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Wyd. Difin, Warszawa 2002, str. 244.):

Dłużnik wydaje swojemu bankowi pisemne (lub też za pomocą systemów bankowości elektronicznej) polecenie przelewu środków z jego konta na konto wierzyciela. Bank dłużnika po otrzymaniu takiej informacji wykonuje polecenie wydane przez dłużnika (jeżeli na jego rachunku bankowym znajduje się wystarczająca ilość pieniędzy) oraz informuje go o wykonaniu polecenia. Następnie bank wierzyciela powiadamia go o wpływie środków na jego konto.Przypisy:

<references/>
Bibliografia:

Podobne prace

Do góry