Ocena brak

Przekształcanie banków

Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011

Bank państwowy może być przekształcony w bank w formie spółki akcyjnej. Rada Ministrów na wniosek Ministra Skarbu Państwa, po zasięgnięciu opinii KNB w drodze rozporządzenia:

  • przekształca bank państwowy w spółkę akcyjną z udziałem Skarbu Państwa

  • określa, w jakim zakresie majątek banku państwowego zostanie wniesiony do spółki akcyjnej na pokrycie kapitału akcyjnego, w jakim zaś nastąpi zbycie tego majątku tworzonej spółce akcyjnej z udziałem Skarbu Państwa.

W dniu uzyskania osobowości prawnej przez bank w formie spółki akcyjnej bank państwowy ulega likwidacji.

Przekształcenie banku państwowego w spółkę akcyjną nie powoduje zmian w zakresie zawartych przez bank umów i uprawnień z tytułu decyzji administracyjnych. Przekształcenie banku następuje na podstawie bilansu sporządzanego na dzień przekształcenia. Z tym dniem bank w formie spółki akcyjnej wchodzi w prawa i obowiązki przekształcanego banku państwowego. Jest zatem z mocy prawa jego ogólnym następcą prawnym na zasadzie sukcesji uniwersalnej. Oznacza to, zatem, że Skarb Państwa ponosi odpowiedzialność tylko w zakresie zobowiązań, które zaciągnięte zostały przez bank do czasu przekształcenia.

Posiadacze rachunków w banku w formie spółki akcyjnej, nie korzystają już z ustawowego przywileju wynikającego z powyższego przepisu. Przywilej ten nie wynika bowiem z umów ani z decyzji administracyjnych i nie jest objęty sukcesją w dług.

Przy przekształcaniu w zakresie nie uregulowanym w prawie bankowym stosuje się określony przepisami kodeksu spółek handlowych tryb postępowania dotyczący zawiązania spółki akcyjnej, z wyłączeniem art. 313 i 347.

Podobne prace

Do góry