Ocena brak

Przejście na emeryturę lub rentę jako przesłanka nabycia prawa do odprawy emerytalno – rentowej

Autor /Fabian Dodano /22.12.2011

Przepis art. 921§ 1 k.p. stanowi, że pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia.

Odprawa jest świadczeniem jednorazowym, ponieważ pracownik, który otrzymał odprawę, nie może ponownie nabyć do niej prawa. Jest to świadczenie powszechne, przysługujące wszystkim pracownikom, w razie ustania stosunku pracy, pozostającego w związku z ustaniem statusu rencisty lub emeryta.

Ma więc prawo do odprawy pracownik, który przeszedł na rentę z tytułu niezdolności do pracy po rozwiązaniu się umowy o prace zawartej na czas określony, jeżeli stał się niezdolny do wskutek choroby stwierdzonej w czasie zatrudnienia i prowadzącej do przyznania renty.

Do góry