Ocena brak

Przedstawicielstwo ustawowe i pełnomocnictwo

Autor /patrycja Dodano /28.03.2011

 

Prawo polskie wyróżnia 2 rodzaje umocowania:

1) przedstawicielstwo ustawowe – to instytucja prawna, która pozwala działać w cudzym

imieniu, a umocowanie wynika z przepisu (np. rodzice) lub została przyznana przez

organ państwowy, w szczególności sądy (np. opiekunowie)

2) pełnomocnictwo – źródłem umocowania jest jednostronne oświadczenie woli

mocodawcy.

Są 4 warunki, które należy spełnić, aby pełnomocnik mógł działać skutecznie:

1) posiadanie umocowania do działania w imieniu mocodawcy (kto, kogo umocowuje i

treść umocowania)

umocowanie – to oświadczenie woli mocodawcy, to jednostronna czynność prawna, z

mocy prawa; skutki prawne są po stronie mocodawcy, a pełnomocnik musi się poruszać w

granicach umocowania.

Są 3 rodzaje pełnomocnictwa:

a. ogólne – oznacza że podmiot może wykonywać wszelkie czynności prawne w

zakresie zwykłego zarządu (forma pisemna pod rygorem nieważności)

b. szczególne – to pełnomocnictwo do dokonania jednej, oznaczonej czynności

c. rodzajowe – to pełnomocnictwo do dokonania czynności prawnych

określonego typu.

Formy dokonania pełnomocnictwa:

a. ogólne – potrzebna jest forma pisemna pod rygorem

nieważności

b. szczególne

c. rodzajowe forma pochodna pełnomocnictwa (oznacza to że

forma pełnomocnictwa pochodzi od formy czynności prawnej)

Pełnomocnik musi poruszać się w granicach umocowania. Jeżeli pełnomocnik zawiera

umowę poza granicami umocowania to taka umowa jest umową kulejącą i jej ważność zależy

od potwierdzenia mocodawcy.

2) pełnomocnik musi dokonać czynności prawnej, która nadaje się do wykonania przez

pełnomocnika – nie można powoływać pełnomocnika do:

sporządzenia testamentu

uznania

ogólnie nie można powołać pełnomocnika do czynności ściśle osobistej

3) pełnomocnik musi mieć zdolność do czynności prawnych (co najmniej ograniczoną)

4) pełnomocnik musi ujawnić że działa w cudzym imieniu i musi ujawnić ta osobę

Skuteczność w czasie działania pełnomocnictwa:

- mocodawca w każdym czasie może odwołać pełnomocnika

- pełnomocnictwo nieodwołalne – udziela się pełnomocnictwa, którego nie można

cofnąć np. pełnomocnictwo udzielona bankowi do obrotu pieniędzmi na jakimś koncie

w sytuacji brania kredytu przez osobę do której należy to konto

- pełnomocnictwo można oznaczyć terminem na czas określony i nieokreślony

Prawo cywilne część ogólna

- śmierć kończy stosunek pełnomocnictwa (można jednak zaznaczyć, że

pełnomocnictwo utrzyma się po śmierci w celu załatwienia pewnych czynności

prawnych)

- wykonanie stosunku podstawowego sprawie, że pełnomocnictwo gaśnie

- zrzeczenie się pełnomocnika swojego pełnomocnictwa

- utrata przez pełnomocnika zdolności do czynności prawnych

Prokura – jest to pełnomocnictwo udzielone przez przedsiębiorcę prokurentowi. Różni się od

właściwego pełnomocnictwa tym, że prokurent może wykonać czynności w zakresie

wszystkich czynności prawnych. Jednak do:

- zbycia przedsiębiorstwa

- dokonania czynności prawnej, na podstawie której następuje tymczasowe oddanie

przedsiębiorstwa do korzystania

- do zbywania i obciążania nieruchomości

W ww. sytuacjach wyznaczane jest pełnomocnictwo do poszczególnych czynności.

Prokura powinna być pod rygorem nieważności udzielona na piśmie. Udzielenie i

wygaśnięcie prokury przedsiębiorca powinien zgłosić do rejestru przedsiębiorstw.

Podobne prace

Do góry