Ocena brak

Przedstawić główne pozycje bilansu banku

Autor /Romuald Dodano /21.12.2011

AKTYWA

1. Majątek trwały

- wartości niematerialne i prawne,

-rzeczowy majątek trwały

-finansowe składniki

2. Majątek obrotowy

-Papiery wartościowe

-Należności

*podmiotów finansowych,

*podmiotów niefinansowych

*jednostek budżetowych

*różni dłużnicy

-Środki pieniężne

*gotówka

*środki na rachunku w NBP

*rezerwy obowiąz. w NBP

3.Rozliczenia międzynarodowe czynne

PASYWA

1.Kapitał własny

-akcyjny

-zapasowy

-rezerwowy

2.Zobowiązania (kap. obcy)

-zobow. wobec NBP

-zobow. wobec instyt. finans. z tytułu zaciągnietych kredytów i przyjmow. depozytów

-zob. wobec klientów, budżetu z tyt. depozytów

-zob. wobec nabywców papierów wartościowych

-pozostałe zob.

3.Niepodzielony wynik finansowy 2 lat ubiegłych

4.Wynik finansowy netto roku obrotowego

5.Rozliczenia międzyokresowe bierne i przychody przyszłych okresów

Podobne prace

Do góry