Ocena brak

Przedstaw zakres immunitetu dyplomatycznego i konsularnego

Autor /Adaukt Dodano /06.12.2011

Immunitet dyplomatyczny.

Orzecznictwu polskich sądów karnych nie podlegają:

  • uwierzytelnieni w RP szefowie przedstawicielstw dyplomatycznych państw obcych.

  • osoby należące do personelu dyplomatycznego tych państw (szefowie działów -> attache)

  • osoby należące do personelu administracyjnego i technicznego tych państw

  • członkowie rodzin szefów dyplomatycznych państw obcych oraz osób należących do personelu przedstawicielstw dyplomatycznych.

  • inne osoby korzystające z immunitetów dyplomatycznych na podstawie ustaw, umów, powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych.

Immunitetu tego nie posiadają obywatele RP i osoby mające stałe miejsce zamieszkania w RP. Immunitet ten zwalnia osoby nim objęte od odpowiedzialności karnej. Państwo może się zrzec wobec tej osoby immunitetu dyplomatycznego. Immunitet dyplomatyczny jest immunitetem formalnym. Oznacza to, że nie można prowadzić postępowania karnego wobec osoby objętej tym immunitetem, a która popełniła przestępstwo.

Immunitet konsularny.

Immunitet ten obejmuje:

  • konsulów i innych urzędników konsularnych państw obcych.

  • inne osoby związane z nimi na podstawie umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych.

Immunitet konsularny jest przedmiotowo węższy. Orzecznictwu polskich sądów karnych nie podlegają sprawcy czynów popełnionych w toku i w wykonaniu ich funkcji urzędowych. Kierownik urzędu konsularnego i urzędnicy podlegają orzecznictwu polskich sądów. Może być w stosunku do takich osób zastosowane aresztowanie tymczasowe jeżeli popełnili zbrodnię. Wówczas musi być powiadomiony Minister Spraw Zagranicznych.

Podobne prace

Do góry