Ocena brak

Przedstaw sposób ewidencji materiałów i towarów

Autor /Prokop Dodano /16.12.2011

Ewidencja materiałów i towarów powinna być zorganizowana na podstawie indeksu, stanowiącego szczegółowy wykaz zapasów, występujących w danym przedsiębiorstwie. Ogólne zasady klasyfikacji przyjęte w indeksie należy dostosować do potrzeb branży. Indeks powinien określać co najmniej:

a)symbol cyfrowy składnika, będący rozwinięciem symbolu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług,

b)nazwę składnika i jego charakterystykę,

c)jednostkę miary,

d)cenę ewidencyjną.

Ewidencja księgowa zapasów materiałów i towarów powinna być prowadzona według zasad ustalonych w zakładowym planie kont, zgodnie z ustawą o rachunkowości i potrzebami kontroli wewnętrznej poszczególnych jednostek. Powinna ona zapewniać co najmniej:

a)rozliczenie z kontrahentami z tytułu zakupionych materiałów i towarów,

b)kontrolę przychodów, rozchodów i zapasów oraz rozliczenie osób odpowiedzialnych z powierzonego im mienia,

c)wycenę poszczególnych składników majątku według zasad wynikających z przepisów,

d)rejestrację i grupowanie informacji w sposób zapewniający niezbędne dane dla potrzeb analizy i sprawozdawczości finansowej.

Podobne prace

Do góry