Ocena brak

Przedstaw rodzajowy układ kosztów

Autor /Prokop Dodano /16.12.2011

Pierwotne, jednorodne składniki kosztów, będące dla danego przedsiębiorstwa elementami procesu pracy. Składniki te określa się mianem rodzaju kosztów, a ich odpowiednie uszeregowanie to rodzajowy układ kosztów.

Standardowy układ rodzajowy kosztów może być przedstawiony następująco:

1.Koszty amortyzacji majątku trwałego przedsiębiorstwa,a więc środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Proces amortyzowania wymienionych składników prowadzi się z powodu zużywania się z biegiem czasu majątku trwałego przedsiębiorstwa.

2. Zużycie energii obejmuje koszty zużycia wszystkich rodzajów energii nabytej z zewnątrz: energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody, sprężonego powietrza.

3. Zużycie materiałów obejmuje koszty wszystkich zużytych w przedsiębiorstwie surowców, półfabrykatów, części zamiennych itp. obcej produkcji.

4. Usługi obce zawierają koszty następujących usług przemysłowych i niematerialnych:

●obróbkę obcą,

● usługi transportowe,

●usługi remontowe i konserwacje,

●usługi komunalne,

●usługi reklamowe,

●usługi pocztowe i telekomunikacyjne,

● usługi bankowe,

● inne usługi.

Wynagrodzenia obejmują koszty płac za pracę robotników oraz pracowników inżynieryjnych i administracyjnych.

Narzuty na wynagrodzenia obejmują:

●składki z tytułu ubezpieczeń społecznych,

●odpisy na fundusze specjalne, które mogą być wykorzystane na ściśle określone cele np. fundusz socjalny, fundusz pracy itp.

Podatki zawierają tzw. podatki kosztowe, jak np. podatek od nieruchomościi podatek gruntowy.

Do innych kosztów zalicza się przede wszystkim koszty czynszów za dzierżawę gruntów, budynków i budowli, opłat ubezpieczeń majątkowych oraz koszty podróży służbowych.

Podobne prace

Do góry