Ocena brak

Przedstaw najważniejsze poglądy czołowych przedstawicieli kierunku postępowo - humanitarnego epoki oświecenia na prawo karne

Autor /Adaukt Dodano /06.12.2011

Przedstawicielem kierunku postępowo – humanitarnego epoki oświecenia był CESARE BECCARIA. W 1772r. wydał on dzieło „O przestępstwach i karach”.

Rozwinął on i szeroko uzasadnił następujące poglądy:

  1. Wyznawał zasadę równości wszystkich obywateli wobec prawa

  2. Przeciwstawiał się okrucieństwu i bezmyślności kar w szczególności ostro zwalczał kary cielesne i był przeciwnikiem kary śmierci

  3. Wysuwał tezę, że kara powinna być wprost proporcjonalna do ciężkości przestępstwa gdyż tylko wtedy będzie sprawiedliwa

  4. Kara nie powinna stanowić ślepego odwetu, lecz być celowa, dostosowana do potrzeb zwłaszcza przestępczości

  5. Niedopuszczalne jest karanie za samą myśl jak było w prawie feudalnym, lecz tylko za czyn polegający na zewnętrznym zachowaniu się człowieka

  6. Miara ciężkości przestępstwa jest szkoda przestępstwa a nie sam zamiar sprawcy

  7. Ustawa powinna ściśle określać przestępstwa i grożące za nie kary, aby zapobiec samowoli sądów

Poglądy czołowych myślicieli oświecenia znalazły wyraz w:

  • Deklaracji praw człowieka

  • Kodeksie karnym z 1791r. – Wielkiej Rewolucji Francuskiej

Pod wpływem tych filozofów powstał nowy model prawa i procesu karnego, sprecyzowany w Kodeksach Napoleońskich (1810 – Kodeks karny).Był to wzór dla ustawodawstwa karnego wszystkich krajów (oprócz ANGLI).

Podobne prace

Do góry