Ocena brak

Przedstaw funkcje zarządzania w przedsiębiorstwie

Autor /Prokop Dodano /16.12.2011

Amerykański uczony J.Drucker (1974) sugeruje, że na zarządzanie składają się: planowanie, kontrola, organizowanie, oraz komunikowanie i motywowanie. Rachunkowość służy wszystkim wymienionym funkcjom zarządzania zapewniając kierownictwu organizacji gospodarczej niezbędne informacje.

Planowanie zazwyczaj dokonuje się w cyklu krótko, jak i długoterminowym. Długookresowy plan określa oczekiwania zarządu na okres trzech do pięciu lat lub nawet na okres dłuższy.

Celem długookresowego planu jest określenie przyszłych potrzeb lub możliwości, które wymagają podjęcia określonych kroków w kolejnych latach realizacji planu. Przykładowo może to być inwestowanie w nowe urządzenia, aby zwiększyć lub unowocześnić produkty wytwarzane w organizacji. Proces planowania powinien dostarczyć odpowiedzi na pytania:

●co potrzebne jest firmie,

●kiedy i jak cele firmy zostaną osiągnięte, itp.

Wówczas gdy zarząd zgodny jest co do odpowiedzi na wyżej wymienione pytania, może być sformułowany program działania, składający się z krótko i długookresowych planów. Program ten przekształca długoterminowe plany na potrzeby bliskiej przyszłości i w ten sposób powstają szczegółowe, krótkookresowe, operatywne (roczne, kwartalne, miesięczne) plany.

Kontrola wymaga porównania aktualnych dokonań czyli realizacji z planami w celu ustalenia odchyleń od planu i korygowania działania. Proces kontroli umożliwia kierownictwu ocenę, czy cele zawarte w długookresowym planie są możliwe do osiągnięcia, czy też nie. Proces kontroli ostrzega o ewentualnych problemach i umożliwia zmianę celów i zobowiązań zanim wystąpią poważne szkody na rzecz firmy.

Organizowanie to ustanowienie struktury wewnętrznej, która zapewnia, że wyznaczone działania mogą być wykonalne, oraz opis, kto powinien działania te realizować.

Motywowanie oznacza wpływanie w taki sposób na zachowanie ludzi, aby utożsamiali się oni z celami firmy i podejmowali decyzje, które są zgodne z tymi celami.

Podobne prace

Do góry