Ocena brak

Przedsiębiorstwo - typy i cele

Autor /Alana Dodano /03.05.2011

 

Przedsiębiorca to człowiek aktywny i ekspansywny, który tworzy przedsiębiorstwo lub obejmuje nad nim kontrolę, która dostrzega sprzyjające interesom okazje i wykorzystuje je, oraz jest siłą motoryczną zmian i postępu gospodarczego. Wstępnym warunkiem stania się przedsiębiorcą jest umiejętność pozyskania – niekoniecznie posiadania – niezbędnych do uruchomienia przedsięwzięcia zasobów.

Przedsiębiorcę wyróżniają niektóre cechy i funkcje związane z własnością i gospodarowaniem kapitałem. Są to:

 1. Prywatna własność środków produkcji, czyli posiadanie własnego kapitału.

 2. Motyw działania, którym jest usilne dążenie do wzbogacenia się, czyli do pomnażania kapitału.

 3. Mechanizm działania polegający na stałym inwestowaniu posiadanych lub pożyczonych pieniędzy w określone przedsięwzięcia, najczęściej w produkcję dóbr i usług, na kierowaniu tymi procesami i sprzedaży wytworów.

 4. Generowanie zysku (długo- i krótkookresowego), a więc dodatniej różnicy między kwotą uzyskaną ze sprzedaży (dochód, obrót, utarg) a poniesionymi kosztami.

 5. Niepewność zysku wiążąca się z ryzykiem inwestowania zasobów, grożąca stratami, które pokrywa się z własnego kapitału.

 

Przedsiębiorca osiągający sukces charakteryzuje się takimi cechami jak:

 1.  
  • silna potrzeba osiągnięć,

  • wytrwałość i; determinacja,

  • potrzeba autonomii,

  • umiarkowana skłonność do ryzyka,

  • zaufanie do własnych zdolności kontrolowania zdarzeń,

  • zorientowanie na okazje,

  • umiejętność przyjmowania porażki i wyciągania z niej wniosków,

  • optymizm życiowy (mimo okresowych porażek) i entuzjazm w pracy,

  • kreatywność i innowacyjność (nowatorstwo),

  • zdolności przywódcze

 

Przedsiębiorczość to dążność (zdolność) do pomnażania kapitału w drodze podejmowania i rozwiązywania w sposób twórczy i nowatorski nowych problemów, materializująca się w postaci innowacji, umiejętności wykorzystania pojawiających się szans i okazji, unikania zagrożeń oraz elastycznego przystosowania się do zmieniających się warunków.

Przedsiębiorczość to działalność wyróżniająca się;

 1.  
  • aktywnością i dynamizmem,

  • innowacyjnością, poszukiwaniem zmian i reagowaniem na nie,

  • postrzeganiem szans i Ich wykorzystywaniem, niezależnie od posiadanych zasobów (w danej chwili),

  • gotowością do podejmowania ryzyka, której głównym motywem działania jest pomnażanie kapitału,

 

Wyróżnimy dwa typy przedsiębiorczości:

 1. Indywidualna, którą odnosimy do działań przedsiębiorców - właścicieli małych firm,

 2. Dużych organizacji! gospodarczych, które nie są zarządzane bezpośrednio przez właściciela, lecz działają pod profesjonalnym kierownictwem najczęściej ten rodzaj przedsiębiorczości określa się mianem przedsiębiorczości wewnętrznej.

 

Przedsiębiorstwo rozumiane jest jako jednostka gospodarcza mająca osobowość prawną, wyodrębnioną pod względem ekonomicznym, organizacyjnymi i terytorialnym, nastawiona na osiąganie zysku ze swej działalności produkcyjnej i/Iub usługowej oraz dysponująca określonym majątkiem. Przedsiębiorstwo jest podmiotem gospodarczym produkującym i (lub) sprzedającym - na rachunek i ryzyko właściciela - dobra i (lub) usługi, którego wyłącznym lub jednym z wielu celów jest osiąganie zysków.

Podobne prace

Do góry