Ocena brak

Przedsiębiorstwa państwowe

Autor /RudolfNOSYrenifer Dodano /28.12.2011

Przedsiębiorstwo państwowe jest samodzielnym i samofinansującym się przedsiębiorcą, posiadającym osobowość prawną Przedsiębiorstwa państwowe mogą być tworzone jako: przedsiębiorstwa działające na zasadach ogólnych, przedsiębiorstwa użyteczności publicznej.

Przedsiębiorstwa państwowe tworzą: naczelne lub centralne organy administracji państwowej, Narodowy Bank Polski, banki państwowe, w uzasadnionych wypadkach inny organ państwowy. Akt o utworzeniu przedsiębiorstwa określa jego nazwę, rodzaj, siedzibę i przedmiot działania. Organami przedsiębiorstwa państwowego są: ogólne zebranie pracowników (delegatów), rada pracownicza, dyrektor przedsiębiorstwa. Rada pracownicza przedsiębiorstwa za zgodą ogólnego zebrania pracowników (delegatów) może wystąpić do organu założycielskiego o powierzenie zarządzania przedsiębiorstwem państwowym osobie fizycznej lub prawnej. Decyzję taką może także podjąć organ założycielski z urzędu. Przed zawarciem umowy powinien jednak uzyskać opinię od samorządu załogi przedsiębiorstwa.

Organ założycielski może rozwiązać umowę o zarządzanie przedsiębiorstwem w określonych warunkach nawet ze skutkiem natychmiastowym. Organ założycielski ma prawo nałożyć na przedsiębiorstwo obowiązek wprowadzenia do planu przedsiębiorstwa zadania lub wyznaczyć przedsiębiorstwu zadania poza planem, jeżeli jest to niezbędne za względu na potrzeby obrony kraju, w wypadku klęski żywiołowej bądź w celu wykonania rozwiązań międzynarodowych. Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność ze stratą lub zysk po opodatkowaniu nie wystarcza na opłacenie dywidendy obligatoryjnej, organ założycielski w porozumieniu z Ministerstwem Finansów może wszcząć postępowanie naprawcze, ustanawiając nad przedsiębiorstwem zarząd komisaryczny. Od tej decyzji nie przysługuje sprzeciw.

Przedsiębiorstwo może być postawione w stan upadłości i likwidacji.

Podobne prace

Do góry