Ocena brak

Przedmioty inne niż rzeczy

Autor /Leonard Dodano /02.12.2011

PRZEDMIOTY NIEMATERIALNE:

  1. ENERGIA – może być przedmiotem obrotu cywilnoprawnego. Natomiast gospodarka różnymi rodzajami energii uregulowana jest w ustawach szczególnych

  2. DOBRA O CHARAKTERZE INTELEKTUALNYM – utwory literackie, artystyczne, naukowe, wynalazki, wzory użytkowe. Stanowią one wytwór umysłu ludzkiego i same przez się nie mają postaci materialnej

  3. DOBRA OSOBISTE

  4. PIENIĄDZE – może występować w postaci określonych znaków pieniężnych, nosiciel i miernik wartości

  5. PAPIERY WARTOŚCIOWE – są to dokumenty, których posiadania stanowi niezbędną przesłankę wykonywania praw wyrażonych w treści dokumentu

Podobne prace

Do góry