Ocena brak

Przedmiot publicznej gospodarki finansowej

Autor /Wawrzyniec Dodano /08.12.2011

Przedmiotem publicznej gospodarki finansowej są publiczne stosunki finansowe.

Przedmiot regulacji prawnej zakreślony został szeroko. Ustawa określa w art. 1 (u.f.p):

- zasady i sposoby zapewnienia jawności i przejrzystości finansów publicznych

- formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych

- zasady planowania i dysponowania środkami publicznymi

- zasady kontroli finansowej i audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych

- zasady zarządzania państwowym długiem publicznym oraz procedury ostrożnościowe i sanacyjne wprowadzone w razie nadmiernego zadłużenia

- sposób finansowania deficytu i zasady operacji finansowych dokonywanych przez jednostki sektora finansów publicznych

- zakres projektowanych i uchwalanych budżetów opartych na dochodach publicznych

- zasady opracowywania projektów i uchwalania budżetów

- zasady i tryb wykonywania budżetów

- zasady i tryb gospodarowania środkami pochodzącymi z:

a) budżetu Unii Europejskiej

b) innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

Zgodnie z definicją użytą w ustawie (art. 3 u.f.p) finanse publiczne obejmują procesy związane z gromadzeniem środków publicznych i rozdysponowaniem, a w szczególności:

  1. gromadzenie dochodów i przychodów publicznych

  2. wydatkowanie środków publicznych

  3. finansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa

  4. finansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu jednostki samorządu terytorialnego

  5. zaciąganie zobowiązań angażujących środki publiczne

  6. zarządzanie środkami publicznymi

  7. zarządzanie długiem publicznym

  8. rozliczenia z budżetem Unii Europejskiej.

Finanse publiczne to przede wszystkim finanse podmiotów prawa publicznego – państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego ( i ewentualnie – organizacji międzynarodowych bądź międzypaństwowych, w których państwo bądź samorządy uczestniczą). W działalności finansowej rozumianej jako uzyskiwanie dochodów i dokonywanie wydatków państwo i j.s.t. są reprezentowane przez rozmaite organy władzy publicznej, jednostki organizacyjne im podległe oraz szczególne formy organizacji działalności finansowej (np. fundusze celowe). Wszystkie te podmioty oraz formy organizacyjne składają się na tzw. Sektor finansów publicznych.

Sektor finansów publicznych tworzą (art. 4 u.f.p):

1) organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy i trybunały

2) jednostki samorządu terytorialnego – gminy, powiaty i województwa oraz ich związki

3) jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych

4) państwowe i samorządowe fundusze celowe

5) państwowe szkoły wyższe

6) jednostki badawczo-rozwojowe

7) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej

8) państwowe i samorządowe instytucje kultury

9) Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i zarządzane przez nie fundusze

10) Narodowy Fundusz Zdrowia

11) Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne

12) inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych ( z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego).

Sektor finansów publicznych dzieli się na trzy podsektory: rządowy, samorządowy i ubezpieczeń społecznych.

Podobne prace

Do góry