Ocena brak

Przedmiot nauki prawa adm.

Autor /Romek Dodano /18.08.2011

Nauka prawa adm. (najogólniej) szuka w prawie adm. związków, niespójności, korelacji. Nauka ta bada normy pr. adm. oraz ich praktyczne wykorzystanie i funkcjonowanie. Bada zagadnienia związane z genezą, stanowieniem, przestrzeganiem i stosowaniem pr. adm. Bada poglądy na normy, strukturę, system pr. adm., itp. Szuka związków norm prawa adm. z normami innych gałęzi prawa, ustalając podobieństwa i różnice. Systematyzuje i analizuje szczegółowe rozwiązania prawne, co jest podstawą przeprowadzania teoretycznych uogólnień. Zebraną wiedzę wykorzystuje do formułowania wniosków w sprawie zweryfikowania dotychczasowego stanu prawnego albo uregulowania badanego zjawiska, co ma służyć doskonaleniu prawa adm.

Nauka prawa adm. formułuje wnioski:

- de lege lata,

- de lege ferenda.

Podobne prace

Do góry