Ocena brak

Przedmiot i cel socjologii polityki

Autor /Norbert999 Dodano /04.01.2012

Socjologia polityki to część teorii socjologicznej, która wyjaśnia zjawiska walki o władzę i sprawowania władzy, gdyż one właśnie stanowią istotę polityki. Socjologia polityki akcentuje duże znaczenie relacji, która istnieje między stosunkami zachodzącymi w dziedzinie władzy politycznej a strukturą i rozwojem społeczeństwa w całości. Uwzględnia związki między polityką a całokształtem życia społecznego, to pewien sposób rozumienia polityki i społeczeństwa i ich wzajemnym związku, traktuje fakty polityczne jako fakty społeczne.

Interesuje się, w jaki sposób instytucje polityczne wpływają na środowisko wokół nich, a także wnętrzem instytucji politycznych, czy wpływem środowiska na te instytucje. (np. taką instytucją są partie polityczne, zatem będzie nas interesowało, jaki jest przekrój społeczny w tej partii politycznej, jak partia polityczna będzie starała się zmienić środowisko wokół siebie i rzeczywistość, czy również jak partia polityczna dostosowuje się do wymogów społecznych). Socjologia polityki spokrewniona jest z socjologią, politologią, prawem adminstracji.

Socjologa polityki będzie interesowało, jaki jest odbiór społeczny organów rządzących. Przedmiotem zainteresowania socjologii polityki, jest również: samo zjawisko władzy: co to jest władza, kiedy mówimy o władzy, jak możemy tę władzę definiować, sposoby definiowania władzy, a także powiązania pomiędzy władzą samorządowa a lokalnym biznesem Socjologię polityki będzie również interesowało, w jaki sposób rekrutują się elity polityczne, czy elity polityczne rekrutują się od całego przekroju społecznego, czy jest jakaś grupa uprzywilejowana, w której rekrutuje się dane przywództwo polityczne. Socjologia polityki będzie się również interesowała, jakie grupy interesu są reprezentowane przez jakieś partie polityczne.

Politologa interesuje sam mechanizm władzy oparty o prawo, socjologa polityki stosunek społeczeństwa do tych mechanizmów władzy. Socjologa polityki będzie interesowało np. jaka jest przyczyna małej frekwencji w wyborach i jaki będzie miało to wpływ na władzę.

Część ogólnoteoretyczna socjologii polityki określa społeczne podstawy i społeczne efekty zinstytucjonalizowanej władzy w społeczeństwie. Wchodzą więc tu w grę prawa i hipotezy wyjaśniające zależności genetyczne i funkcjonalne między niepolitycznymi zjawiskami społecznymi a zjawiskami politycznymi.

W części ogólnoteoretycznej socjologii polityki wymieniamy cztery najważniejsze nurty(wg. Wiatra):

1.Socjologia ruchów politycznych i partii politycznych,

2.Socjologia państwa i jego poszczególnych instytucji,

3.Socjologia zachowań politycznych,

4.Socjologia międzynarodowych stosunków politycznych.

Podobne prace

Do góry