Ocena brak

Przedmiot badań rynkowych i marketingowych

Autor /szaman Dodano /30.03.2011

W literaturze przedmiotu wyróżnia się najczęściej trzy rodzaje badań związanych zarządzaniem przedsiębiorstwem, tj.:

 • badania marketingowe,

 • badania rynkowe,

 • analizę rynku.

W fachowej literaturze funkcjonuje wiele określeń badań marketingowych skupiających się bądź na opisie czynności lub badań, bądź na celu tych badań.

I tak, według Ph. Kotlera badania marketingowe to „systematyczne projektowanie, zbieranie, analizowanie i prezentowanie danych i wyników badań zwią-zanych ze specyficzną sytuacją marketingową przedsiębiorstwa".

Amerykańskie Stowarzyszenie marketingowe (American Marketing Associa-tion) definiuje badania marketingowe jako „systematyczne i celowe gromadze-nie i analizowanie informacji o problemach związanych z marketingiem dóbri usług". Podobnie P.E. Green, D.S. Tuli i G. Albaum określająje jako „systematyczne i obiektywne poszukiwanie 9oraz analiza informacji dla identyfikacji i roz-wiązania jakiegokolwiek problemu w dziedzinie marketingu".

Zakres badań marketingowych wynika głównie z zakresu decyzji podejmowa-nych przez przedsiębiorstwo. Według koncepcji T.C. Kinneara i J. R. Tayloraobejmują one następujące trzy obszary".

1. Instrumenty marketingu mix, tj. badania w zakresie produktu, ceny, dystrybucji i promocji, a więc na przykład:

 • jak powinien się nazywać nasz produkt i jakie mieć opakowanie,

 • jaką cenę będą skłonni zapłacić za niego nabywcy,

 • jak najlepiej dostarczyć go nabywcom,

 • jakie formy promocji należy zastosować i jak później ocenić ich sku-teczność i efektywność.

 1. Postępowanie nabywców w procesie zakupu, czyli: kto?; gdzie?; dlacze-go?; kiedy?; i jak kupuje?

 2. Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania działalności firmy, jak na przy-kład: analiza konkurencji, ocena słabych i mocnych stron przedsiębiorstwaoraz szans i zagrożeń rynkowych.

Z kolei badania rynkowe określa się najczęściej jako „oparte na naukowychpodstawach rozpoznania mechanizmu rynkowego, jego struktury i stanu rozwojujego elementów w celu stworzenia przesłanek do podejmowania decyzji". Obejmują więc one:

 1. badania stanu popytu i podaży oraz ceny,

 2. badanie podmiotów rynku tj. sprzedających i kupujących oraz przedmio-tów rynku tj. towarów i usług, a także relacji między nimi,

 3. badanie zmian rynkowych w czasie, czyli koniunktury (dynamiki) rynku.

Natomiast ostatnia z wymienionych kategorii tj. analiza rynku, przez niektó-rych autorów utożsamiana jest z badaniami rynku, według innych zaś wchodziw zakres badań rynkowych, stanowiąc z etapów tych badań (analiza danych o ryn-ku), bądź też jako analiza bieżących zjawisk i procesów rynkowych (obok pro-gnozowania rynku).

Analizując przedmiotową strukturę badań marketingowych i rynkowych za-uważyć można, że część obszaru ich badań jest wspólna, podobnie jak i metodologia stanowiąca dorobek wiedzy ze wszystkich nauk społecznych i odnosząca się zarówno do technik gromadzenia informacji, jak i ilościo-wych i jakościowych metod przetwarzania zebranych danych.

Użyteczność zarówno badań marketingowych jak i rynkowych z punktu widzenia procesów decyzyjnych, określają następujące czynniki:

 celowość badań  badania prowadzone są dla zdobycia określonych infor-macji i rozwiązania określonego problemu decyzyjnego,

 • systematyczność badań  rozumiana jako konieczność właściwego zaplanowania i zorganizowania badań oraz powtarzania badań w związku ze zmieniającymi się warunkami działania firmy,

 • obiektywność badań  związana z zastosowaniem naukowych metod gromadzenia i analizowania informacji.

Podobne prace

Do góry