Ocena brak

Przedmiot badań ekologii

Autor /Elig Dodano /28.05.2013

Współczesne towaroznawstwo jest coraz bardziej powiązane z ekologią. Towary i opakowania na całej ich drodze życia wpływają na stan środowiska naturalnego. Już w fazie koncepcji wyrobów, poprzez fazę rozwoju ich konstrukcji, aż po fazę likwidacji, zagrożenia dla środowiska naturalnego mogą przybierać różne formy i rozmiary. Wiele z tych zagrożeń można znacznie ograniczyć, a nawet zlikwidować, znając dobrze wyroby i spełniane przez nie funkcje oraz proces technologiczny ich wytwarzania. Szczególne znaczenie może mieć racjonalny dobór surowców i technologii produkcji oraz sposób kasacji wyrobów i opakowań w fazie likwidacji.

Obserwowany w ostatnich dziesięcioleciach szybki postęp techniczny przynosi wprawdzie liczne korzyści i istotne usprawnienia, dotyczące ułatwienia i uprzyjemnienia życia, ma jednakże odwrotną stronę, która wyraża się w zaburzeniach harmonii w przyrodzie i niekorzystnym oddziaływaniu na systemy ekologiczne. Coraz wyraźniej dostrzega się, że wraz ze wzrostem dochodu narodowego na głowę mieszkańca, zwiększa bardzo szybko stopień korzystania z nowych osiągnięć naukowych i technicznych, wyrażający się w zwiększonym popycie na dobra konsumpcyjne.

Temu z kolei towarzyszy szybsze zubożanie środowiska w wyniku nadmiernej eksploatacji jego zasobów naturalnych, z równoczesnym powiększaniem się zanieczyszczania środowiska odpadami, które są dla niego wysoce nieprzyjazne. Zachwiane zostają w związku z tym systemy ekologiczne - biocenozy, czyli zespoły populacji różnych gatunków roślin i zwierząt żyjących w określonym środowisku i podlegających jego czynnikom, powiązanym ze sobą zależnościami pokarmowymi oraz wewnątrzgatunkową i międzygatunkową konkurencją biologiczną

Powyższe problemy są przedmiotem badań ekologii - nauki o stosunkach między organizmami i ich zespołami a ich żywym i martwym środowiskiem. Ekologię interesują przede wszystkim czynniki ekologiczne, tj. wszelkie elementy przyrody ożywionej i nieożywionej charakterystyczne dla danego środowiska, oddziałujące zespołowo na życie i rozwój poszczególnych osobników, populacji i całych biocenoz. Ekologia jest więc wiedzą o powiązaniach zachodzących pomiędzy życiem i środowiskiem naturalnym.

Przez system ekologiczny należy rozumieć określoną przestrzeń życiową, żyjące na niej społeczności, warunki egzystencji i występujące zasoby naturalne.

Do góry