Ocena brak

Przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym

Autor /RudolfNOSYrenifer Dodano /28.12.2011

Artykuł 76 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi, ze władze publiczne chronią konsumentów, użytkowników i najemców przed działaniami zagrażającymi ich życiu, prywatności i bezpieczeństwu oraz przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi. Zakres tej ochrony określa ustawa. Konkurencja jest koniecznym i niezbędnym elementem każdej gospodarki wolnorynkowej, ale niekontrolowany wolny rynek może spowodować wzrost siły ekonomicznej części przedsiębiorców, a w dalszej konsekwencji wzmożenie koncentracji produkcji i własności.

W wyniku takich działań niektórzy przedsiębiorcy uzyskują umożliwiającą im kontrolę na rynku towarów i usług.Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów reguluje (art. 1 ust. 2) zasady i tryb przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję oraz antykonkurencyjnym koncentracjom przedsiębiorców i ich związków, jeżeli te praktyki lub koncentracje wywołują lub mogą wywoływać skutki na terytorium RP. Praktykami ograniczającymi konkurencję są porozumienia ograniczające konkurencję oraz nadużywanie pozycji dominującej. Zakazane są porozumienia, których celem lub skutkiem jest wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku właściwym, polegające w szczególności na:

ustalaniu bezpośrednio lub pośrednio cen i innych warunków zakupu lub sprzedaży towarów;

ograniczaniu lub kontrolowaniu produkcji lub zbytu oraz

postępu technicznego lub inwestycji; podziale rynków zbytu lub zakupu; stosowaniu w podobnych umowach z

osobami trzecimi uciążliwych lub niejednolitych warunków umów, stwa­rzających tym osobom zróżnicowane warunki konku­rencji;

uzależnianiu zawarcia umowy od przyjęcia lub spełnienia przez drugą stronę innego świadczenia nie mającego rzeczowego ani zwyczajowego związku z przedmiotem umowy;

ograniczaniu dostępu do rynku lub eliminowaniu z rynku przedsiębiorców nie objętych porozumieniem;

uzgadnianiu przez przedsiębiorców przystępujących do przetargu warunków składanych ofert, w szczególności dotyczących zakresu prac lub ceny.

Natomiast nadużywanie pozycji dominującej na rynku polega w szczególności na:

bezpośrednim lub pośrednim narzucaniu nieuczciwych ocen, w tym cen nadmiernie wygórowanych albo rażąco niskich, odległych terminów płatności lub innych wa­runków zakupu albo sprzedaży towarów;

ograniczeniu produkcji, zbytu lub postępu technicznego ze szkodą dla kontrahentów lub konsumentów;

stosowaniu w podobnych umowach z osobami trzecimi uciążliwych lub niejednolitych warunków umów, stwa­rzających tym osobom zróżnicowane warunki konku­rencji;

uzależnianiu zawarcia umowy od przyjęcia lub spełnie­nia przez drugą stronę innego świadczenia, nie mającego rzeczowego ani zwyczajowego związku z przedmiotem umowy;

przeciwdziałaniu ukształtowaniu się warunków niezbęd­nych do powstania bądź rozwoju konkurencji;

narzucaniu przez przedsiębiorcę uciążliwych warunków umów, przynoszących mu nieuzasadnione korzyści;

stwarzaniu

konsumentom uciążliwych warunków dochodzenia swoich praw.

Czynności prawne będące przejawem:

nadużywania pozycji dominującej są w całości lub w odpowiedniej części nieważne. Ustawa dotyczy także osób fizycznych, które uczestniczą w koncentracji dużego kapitału. Chodzi o osoby, które posiadają już akcje lub udziały zapewniające im co najmniej 25% głosów w organach co najmniej jednego przedsiębiorcy lub mających kontrolę nad co najmniej jednym

przedsiębiorcą, nawet jeśli same nie wykonują działalności gospodarczej, lecz zmierzają do koncentracji dużego kapitału (przekraczającego równowartość 50 000 000 EURO). Przedsiębiorcy, którzy planują koncentrację,

to zgłosić Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który zezwoli na koncentrację, gdy nie będzie zagrażać konkurencji; może ją jednak uzależnić od spełnienia określonych warunków. Za niezgłoszenie zamiaru koncentracji, choćby nieumyślnie, grozi kara

pieniężna od 1000 do 50 000 EURO, za nadużycie pozycji dominującej - od 1000 do 5 000 000 EURO,

za podanie nieprawdziwych danych w zgłoszeniu – od 200 do 5000 EURO.Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów chroni także interesy konsumentów, współpracując w tym zakresie z samorządem terytorialnym i organizacjami konsumenckimi.

Podobne prace

Do góry