Ocena brak

Przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym

Autor /Paige Dodano /15.04.2011

 

Obowiązkiem państwa w gospodarce wolnorynkowej jest ochrona i wspieranie funkcjonowania rynku, w tym konkurencji. Podstawowym celem tej ochrony jest przeciwdziałanie praktykom podmiotów gospodarczych skierowanych na ograniczenie, eliminację lub osłabianie konkurencji gospodarczej jako zasady kształtującej gospodarkę rynkową. W ten sposób powstało prawo antymonopolowe, którego zadaniem jest zwalczanie antykonkurencyjnego działania podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Konkurencja stanowi siłę napędową gospodarki rynkowej. Jej funkcjonowanie chroni interesy konsumentów, poprzez podnoszenie jakości i postępu technicznego w produkcji oraz hamowanie wzrostu cen. Monopolizacja zaś paraliżuje wszelkie bodźce jakości i nowoczesności, a zarazem skłania do podnoszenia cen.

Każda regulacja antymonopolowa stanowi wyraz polityki państwa oraz jest przejawem jego stosunku do rynku i mechanizmów na nim działającym. Zakres jego ochrony, sposób zwalczania praktyk monopolistycznych, kompleksowość regulacji prawnej, system organów ochrony antymonopolowej oraz środków przeciwdziałania tym praktykom stanowią podstawę określającą system prawny ochrony antymonopolowej.

Za punkt wyjścia dla systematyki prawnej modeli regulacji antymonopolowej powinno uważać się ocenę znaczenia prawa antymonopolowego. Istnieją trzy rozróżnienia tej regulacji:

1) stanowi ona furtkę do wszechwładnego kierowania gospodarką przez państwo, co prowadzi do erozji państwa opartego na wolności;

2) tylko ona może uratować ustrój gospodarczy i państwowy oparty na wolności;

3) nie ma ona znaczenia.

Można więc wyodrębnić dwa modele regulacji antymonopolowej - pierwszy, model "interwencjonistyczny", którego regulacje są narzędziem polityki -realizacji określonych modeli rynku. Normy prawne są sprzężone z realizacją konkretnych celów polityki gospodarczej a realizacja tych celów przez organ antymonopolowy zależy od ustaw, orzecznictwa oraz granic tzw. swobodnego uznania; - drugi, model "normatywno - funkcjonalny", którego istotą jest tworzenie ram normatywnych, będących wyrazem wartości i celów ustroju rynkowego. W modelu tym abstrahuje się od konkretów i zakłada sięganie do reguł ogólnych, o uniwersalnym zastosowaniu i jednakowych wobec wszystkich.

 

 

Współczesne prawodawstwa antymonopolowe łączą w sobie obie te

 

koncepcje, ze zdecydowaną przewagą tej pierwszej. Próbę ich klasyfikacji

 

należy oprzeć na trzech podstawowych kryteriach: charakteru ustawodawstwa

 

antymonopolowego, rodzaju ograniczeń konkurencji oraz instytucjonalnym.

 

Podobne prace

Do góry