Ocena brak

Przebieg transakcji importowej

Autor /Agaddison Dodano /09.04.2011

 

Transakcja importowa i czynności szczegółowe z nią związane wydają się być odwrotnością, rzecz jasna nie mechaniczną (lustrzaną), działań prowadzonych w przypadku typowej transakcji eksportowej.

Import może wynikać z:

 • samodzielnego zapotrzebowania poszczególnych komórek przedsiębiorstwa składających działowi (sekcji) importu zapotrzebowanie na konkretne wyroby, surowce, półfabrykaty, maszyny, technologie;

 • świadomego prowadzenia importu na potrzeby zarówno znanych, jak i nieznanych uczestników rynku.

 

Po przeprowadzeniu badań marketingowych importer wykonuje następujące czynności:

 1. Wysyła do potencjalnych eksporterów zapytania ofertowe z podaniem towaru i ewentualnie ilości, którą chce nabyć. Zapytanie ofertowe zawiera pytania o: cenę, termin dostawy, warunki i formy płatności, termin ważności oferty.

 2. Potwierdza pisemnie otrzymanie ofert, dokonuje ich porównania i analizy w celu wybrania najkorzystniejszej.

 3. Po wybraniu oferenta podejmuje z nim dalsze negocjacje. Pozostałych oferentów zawiadamia o niezaakceptowaniu ich ofert.

 4. Podpisuje kontrakt.

 5. Występuje o pozwolenie przywozu, jeśli taki dokument jest wymagany.

 6. Informuje dostawcę o uzyskaniu pozwolenia przywozu oraz dokonuje zarejestrowanie kontraktu na karcie kontraktu, gdzie również ma miejsce rejestracja ważniejszych faktów związanych z jego przebiegiem.

 7. Przekazuje zlecenie spedycyjne oraz inne niezbędne dokumenty, które są podstawą przewozu towaru, spedytorowi.

 8. Ubezpiecza towar, jeśli wynika to z klauzuli handlowej kontraktu.

 9. Dokonuje ewentualnie otwarcia akredytywy – na żądanie eksportera.

 10. Po otrzymaniu dokumentów załadowczych, tj. informacji o gotowości towaru do wysyłki, importer udziela dyspozycji płatniczych bankowi dokonującemu rozliczenia transakcji. Bank z kolei po dokonaniu tych czynności zawiadamia importera. Dokumenty otrzymane od eksportera muszą być wszechstronnie sprawdzone.

 11. Po nadejściu towaru do polskiej granicy celnej następuje podjęcie czynności celnych przez spedytora w imieniu importera.

 12. Przeprowadza kontrolę jakościową towaru (przed przekroczeniem granicy).

 13. W przypadku wad towaru, usterek, uszkodzeń lub niezgodności dostawy z dokumentami zgłasza eksporterowi ewentualne reklamacje.

 14. Ostatecznie rozlicza transakcję importową oraz przeprowadza tzw. kalkulację wynikową.

 15. Dokonuje kontroli likwidacyjnej, gdzie szczególnie wnikliwie bada wybór dostawcy i warunki dostawy.

 

Powyższe czynności można pogrupować. W teorii i praktyce handlu zagranicznego występuje pojęcie cyklu transakcji importowej, który może wyglądać w sposób następujący:

Faza pierwsza – przygotowanie transakcji:

 • otrzymanie zapotrzebowania na towar lub usługę;

 • poszukiwanie zagranicznego dostawcy;

 • wybór dostawcy w wyniku prowadzenia analizy i porównania ofert;

 • ewentualne dodatkowe pertraktacje z wybranym dostawcą;

 • sporządzenie kalkulacji importowej i złożenie oferty krajowemu nabywcy;

 • otrzymanie zamówienia od krajowego nabywcy.

Faza druga zawarcie transakcji:

 • sformułowanie warunków kontraktu, jego negocjowanie i zawarcie;

 • uzyskanie pozwolenia przywozu;

 • wydanie zleceń spedycyjno – transportowych;

 • potwierdzenie krajowemu nabywcy przyjęcia do wykonania jego zamówienia.

 

Faza trzecia – wykonanie transakcji:

 • dopilnowanie terminowości dostawy;

 • wydanie dyspozycji płatniczych;

 • nadzór nad prawidłowością wysyłki towaru;

 • badanie związanych z dostawą dokumentów (faktury, konosamentu, listu przewozowego, dokumentów ubezpieczeniowych itp.) pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym;

 • dopilnowanie zorganizowania i przeprowadzenia odbioru ilościowego i jakościowego;

 • załatwienie ewentualnych reklamacji;

 • ostateczne rozliczenie transakcji;

 • zamknięcie transakcji, sporządzenie jej kalkulacji wynikowej, uporządkowanie dokumentacji, przygotowanie do jej archiwizowania.

 

Przedstawione czynności szczegółowe związane z importem są zgodne z typowym cyklem transakcji w handlu zagranicznym.

Podobne prace

Do góry