Ocena brak

Przebieg transakcji eksportowej

Autor /Agaddison Dodano /09.04.2011

 

Zawarcie transakcji eksportowej może być przedstawione w dziewięciu etapach:

  1. Działania marketingowe, zwłaszcza promocyjne, związane z rozpoznaniem rynku.

  2. Ustalenie rozmiarów i struktury produkcji mogącej być przedmiotem sprzedaży.

  3. Sporządzenie tzw. kalkulacji wstępnej (z uwagi na niepełną znajomość kosztów i wpływów) i ustalenie ceny ofertowej.

  4. Sporządzenie oferty eksportowej.

  5. Negocjowanie tzw. ostatecznych warunków.

  6. Zawarcie kontraktu.

  7. Realizowanie transakcji eksportowej.

  8. Rozliczenie transakcji eksportowej.

  9. Kontrola likwidacyjna transakcji.

 

Etap pierwszy obejmuje czynności, które mają na celu możliwie najpełniejsze rozpoznanie rynku, a także te działania marketingowe, które ten rynek identyfikują i ewentualnie kształtują. Pełne rozpoznanie rynku, miejsca na nim, najistotniejszych jego uczestników stwarza większą szansę osiągnięcia sukcesu. Na ogół nie udaje się tak postawionych zadań zrealizować. W tych warunkach trzeba poprzestać jedynie na częściowym rozeznaniu rynku, dokonać szacunku pozycji rynkowej poszczególnych dostawców towarów i zadowolić się częściowym poznaniem potrzeb konsumentów.

Etap drugi jest relatywnie prosty, gdyż polega na obliczeniu, co i w jakich ilościach, często wymiennie, można sprzedać oraz w jakim okresie i według jakiego harmonogramu. Określa się zdolność produkcyjną (technologiczną) zakładu, następnie uwzględnia realne możliwości zaopatrzeniowe (kooperacji) i dzięki temu powstaje tzw. poziom wejściowej oferty sprzedaży. Ilość ta musi uwzględniać istnienie pewnej rezerwy mocy produkcyjnych na wypadek gwałtownych zmian w popycie i jego strukturze lub innych szczególnych okoliczności.

Etap trzeci to sporządzenie kalkulacji wstępnej, która obejmuje zestawienie nakładów związanych z produkcją (najczęściej jest to rachunek niepełny) i wyznaczenie ceny wyjściowej do ofert. Działanie te wymagają uwzględnienia zarówno doraźnych, jak i długookresowych celów firmy. Polityka cenowa przedsiębiorstwa bierze swój początek w tej fazie przebiegu transakcji eksportowej.

Etap czwarty to sporządzenie oferty, która jest wiążącą propozycją zawarcia umowy, z jednoczesnym szczegółowym określeniem istotnych warunków przyszłego kontraktu.

Etap piąty to negocjowanie tzw. ostatecznych warunków kontraktu. Sztuka negocjacji jest dziś szczególnym walorem, a techniki negocjacyjne, strategia i taktyka negocjacji obejmują odrębną dyscyplinę naukową.

Etap szósty to formalne zawarcie kontraktu, tj. zgodne wyrażenie woli zaakceptowania warunków umowy. Następuje to poprzez złożenie podpisów lub w inny uzgodniony sposób.

Etap siódmy to realizacja transakcji eksportowej. Obejmuje on wiele czynności, m.in. ustalenie numeru ewidencyjnego kontraktu, aby cała dokumentacja z nim związana była jednoznacznie identyfikowana, uzyskanie – jeśli jest to wymagane – pozwolenia na wywóz towaru, przesłanie dostawcy krajowemu zamówienia na towar, wydanie dyspozycji dotyczącej spedycji (tzw. zlecenia spedycyjnego), ubezpieczenie towaru, wezwanie importera do otwarcia akredytywy (jeśli taka forma płatności została uzgodniona), odpowiednie opakowanie towaru, zapewnienie właściwej jakości eksportowanego towaru (wysłanie awiza wysyłkowego) oraz skompletowanie dokumentów umożliwiających zapłatę za niego.

Etapy ósmy i dziewiąty to rozliczenie transakcji eksportowej według zasad określonych w kontrakcie. Zawarcie transakcji eksportowej kończy się formalną i rachunkową kontrolą likwidacyjną.

Podobne prace

Do góry