Ocena brak

Przebieg procesu adopcyjnego - Dokumenty

Autor /Emilian Dodano /31.08.2011

Aby przyjąć dziecko należy przygotować różne dokumenty, których wykaz rodzina otrzymuje podczas pierwszej rozmowy.

- Podanie do Ośrodka z motywacją

- Życiorysy małżonków

- Odpis aktu małżeństwa – zupełny

- Zaświadczenie o wysokości zarobków i opinia z zakładu pracy

- Zaświadczenie o przychodowości gospodarstwa rolnego (z Urzędu Gminy)

- Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia - internista

- Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia - psychiatra

- Zaświadczenie lekarskie o podjętym leczeniu w przypadku niemożności posiadania dzieci ginekolog lub androlog

- Zdjęcie małżonków

- Opinia księdza proboszcza danej parafii (w Katolickim OA)

- Zaświadczenie o niekaralności

- Poświadczenie zameldowania

W PRZYPADKU ADOPCJI ZAGRANICZNEJ NALEŻY:

Do formalnego wniosku - prośby o pomoc w przysposobieniu należy załączyć szereg dokumentów (oryginały lub uwierzytelnione odpisy):

- świadectwo urodzenia,

- akt zawarcia związku małżeńskiego,

- świadectwo niekaralności,

- zaświadczenie o stanie majątkowym ,

- dokumenty wskazujące na posiadane obywatelstwo,

- zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia,

- opinia środowiskowa wystawiona przez służby opieki społecznej w miejscu stałego pobytu wraz ze zgodą władz na adopcję dziecka oraz rekomendację licencjonowanej organizacji lub ośrodka adopcyjnego.

Wszystkie dokumenty winny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski. Przysposabiający na żądanie sądu winien nadto przedstawić inne wymagane dokumenty. Należy podkreślić, iż przed zakwalifikowaniem dziecka do adopcji zagranicznej nie mogą być ujawnione jego dane potencjalnym wnioskodawcom w sprawie o przysposobienie. Nie wolno też na tym etapie umożliwiać takim kandydatom kontaktu z dzieckiem. Natomiast przed orzeczeniem przysposobienia sąd ma obowiązek określić sposób i okres osobistej styczności wnioskodawców z dzieckiem na terytorium R P. Okres styczności musi być na tyle długi aby sąd, korzystając z pomocy wyspecjalizowanych placówek, mógł ocenić trafność doboru stron. Należy podnieść iż styczność ta może być realizowana w formie powierzenia wnioskodawcom bezpośredniej pieczy nad dzieckiem.

Podobne prace

Do góry