Ocena brak

Prywatyzacja pośrednia

Autor /RudolfNOSYrenifer Dodano /28.12.2011

Ustawa z 1996r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych - określa zasady i tryb prywatyzowania przedsiębiorstw państwowych. Przewiduje 2 tryby prywatyzacji:

1. przekształcenie przeds. w spółkę kapitałową z wyłącznym udziałem Skarbu Państwa, a następnie sprzedaż akcji (udziałów) prywatnym nabywcom, a także inne działania prywatyzacyjne - PRYWATYZACJA POŚREDNIA.

2. likwidacja przedsiębiorstwa - prywatyzacja bezpośrednia.

Komercjalizacja - wg ustawy - przekszt. przeds. w jednoosobową spółkę kapitałową. Oznacza ona zmianę prawnej formy przeds., a nie zmianę właściciela. Przeds. przekształcone w spółkę z wyłącznym udziałem Skarbu Państwa pozostaje własnością państwa. Komercjalizacja stanowi więc pierwszy krok. Następny krok to nabywanie akcji lub udziałów Skarbu Państwa w spółkach powstałych w wyniku komercjalizacji przez osoby inne niż skarb państwa. Jest to jednocześnie istota pryw. pośredniej. Nabycie akcji lub udziałó - przez ich sprzedaż. Czasami przekazywane nieodpłatnie, ale tylko w sytuacjach określanych przez ustawę.

Przejście w ręce prywatne takiej liczby akcji, że Sk. Państwa traci kontrolę nad spółką - zakończenie procesu prywatyzacji pośredniej. Komercjalizacji nie podlegają przedsiębiorstwa: postawione w stan upadłości lub likwidacji będące przedmiotem postępowania układowego lub bankowego post. Ugodowego będące w trakcie łączenia się lub dzielenia na podst. aktu administracyjnego zarządzane na podstawie umowy o zarządzaniu przeds. państwowym (chyba że zarządca wystąpi z wnioskiem o komercjal.) w stosunku do których zostało wydane zarządzenie o prywatyzacji bezpośredniej lub złożyły w tej sprawie wniosek działające na podstawie odrębnych przepisów prawnych prz. użyteczności publicznej (na specjalnych zasadach).

Komercjalizacja - na podstawie decyzji Ministra Skarbu Państwa. Jeśli nie ma na celu prywatyzacji - zgoda Rady Ministrów. Minister Skarbu podejmuje decyzję o przekształceniu przeds. na wniosek organu założycielskiego, wspólny wniosek dyrektora i rady pracowniczej lub z własnej inicjatywy. W celu przekształcenia sporządza się wtedy akt komercjalizacji, w którym ustalany statut spółki, wielkość kapitału zakładowego i skład władz spółki pierwszej kadencji. Funkcję prezesa zarządu spółki obejmuje dyrektor przeds. przekształcanego.

Akt komercjalizacji zastępuje wszystkie czynności, które wg kodeksu spółek handlowychsą niezbędne do złożenia wniosku o wpisanie spółki do rejestru przedsiębiorców. Zarząd spółki występuje z wnioskiem o zarejestrowanie spółki. Wpisanie spółki do rej przedsiębiorców powoduje wykreślenie z rejestru przedsiębiorstw. Spółka powstała w wyniku komercjaliz. wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki przeds. państwowego. Do powstałej spólki stosuje się przepisy k.s.h. ze zmianami wynikającymi z ustawy. Zbycie udziałów lub akcji osobom prywatnym poprzedza analiza mająca na celu ustalenie sytuacji prawnej majątku spólki, stanu i perspektyw jej rozwoju itd. Na podstawie tej analizy Min. Skarbu Państwa może zobowiązać spółkę do wprowadzenia określonych zmian.

W wyniku zmian wprowadzonych w 2000r., część akcji/udziałów spółek powst. w wyniku komercjalizacji oraz mienie wybranych przeds. państwowych jest przeznaczane na różne cele, m.in.: związane z reformą ubezpieczeń społecznych, reprywatyzacyjne, rozwoju nauki. Szczególny rodzaj komercjalizacji - komercjalizacja z konwersją wierzytelności. Polega ona na przekształceniu przeds. w spółkę z o.o. z udziałem skarbu państwa i wierzycielami przeds., którzy w zamian za swoje wierzytelności otrzymują udziały spółki. Z dniem wstąpienia do UE rodzaj ten zostanie uchylony. Akcje przekszt. w wyniku komerc. przeds. są zbywane w trybie:

a) oferty ogłoszonej publicznie

b) przetargu publicznego

c) rokowań podjętych na podst. publicznego ogłoszenia Rada Ministrów może zezwolić na inny tryb zbywania.

Pracownicy prywatyzowanego przeds. (aktualni i emerytowani) oraz rolnicy i rybacy dostarczający mu surowce mają prawo do nieodpłatnego nabycia(na warunkach ustawy) po 15% udziałów. Akcje/udziały te przez pewien czas nie mogą być przedmiotem obrotu (2 lub 3 lata).

Podobne prace

Do góry